Vår miljøpolitikk

RENAS skal på en kostnadseffektiv måte samle inn og behandle så mye EE-avfall at vi oppfyller alle myndighetskrav.

Vi skal være en pådriver overfor våre behandlingsanlegg for å oppnå en høyest mulig gjenvinningsgrad for alle produkter og fraksjoner, ut fra miljømessige og økonomiske vurderinger. I tillegg skal vi stimulere til bruk av best tilgjengelig teknologi (BAT). Vi skal tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom behandlingsanleggene med hensyn på miljøgifter og behandlingsteknologi.

Vi skal gjennom vår innsamlingsmodell stimulere avfallsbesittere til å kildesortere og innlevere EE-avfall til godkjente mottak.

Vi skal gjennom utforming og oppfølging av våre kontrakter med innsamlere og behandlingsanlegg sikre at avfallet behandles i henhold til myndighetskrav slik at ingen miljøgifter kommer på avveie.

Har du også lest disse artiklene?