avfall på dynge

Avfall skal redde verden

Avfall- og gjenvinningsbransjen blir viktige produsenter som en del av den nye sirkulærøkonomien, og et trumfkort for norsk konkurransekraft og verdiskapning.

Tekst
ISELIN NÆSS
Foto
ISTOCK
Publisert

– Nøkkelen til det sirkulære samfunnet ligger i avfallet, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge. Det var den grønne verdiskapningen avfallsbransjen la vekt på da de presenterte bransjens rolle i tiden som kommer for å følge opp EUs planer for en sirkulær økonomi.

Grønn konkurransekraft

Bransjen for avfall og gjenvinning har vokst markant de siste tiårene, og med den økende klimatrusselen argumenteres det sterkt for en omstilling av norsk økonomi. Sirkulærøkonomien er i fokus som følger av EUs nye handlingsplan for økt resirkulering og gjenvinning. Samt regjeringens satsing på en ambisiøs nasjonal klimapolitikk frem mot 2050.

I et fremtidig lavutslippssamfunn med sterkere virkemidler i klimapolitikken både nasjonalt og globalt vil en grønn verdiskapning utvilsomt være et konkurransefortrinn. For Norge vil en sirkulær økonomi være en kritisk faktor for å sikre en bærekraftig utvikling mot 2050. En utvikling hvor vi oppnår økt velferd og økonomisk vekst samtidig som ressursbruk og klimagassutslipp reduseres.

Hvis man klarer å jobbe aktivt for avfallsminimering og økt levetid på produkter i tillegg til materialgjenvinning vil dette bidra til en mer bærekraftig industri.

Sirkeløkonomi

I en sirkulær økonomi er avfall først og fremst råstoff for ny produksjon. Dette medfører en betydelig reduksjon i mengden jomfruelige ressurser som brukes. Mer effektiv utnyttelse, økt gjenbruk og reparasjon, og gjenvinning av det som fortsatt blir avfall. På lang sikt medfører en sirkulær økonomi at det i utgangspunktet ikke oppstår avfall, og dermed ingen avfallsindustri slik vi kjenner den i dag. Det finnes kun industri, siden alle ressurser går i sirkulasjon.

Tettere samarbeid med næringslivet

Sirkulærøkonomiens betydning for norsk verdiskapning ble også presisert av tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

– Produkter skal ha lengre levetid og redusert klima- og miljøfotavtrykk. Det er viktig å sikre en sirkulær økonomi hvor ambisiøse krav om materialgjenvinning ikke fører til uønsket spredning av miljøgifter.

Nancy Strand legger vekt på vekt på økt samarbeid mellom avfallsbransjen og næringslivet for å nå dette målet.

– Bransjen må være med å utvikle standarder og felles kvalitetskrav. På den måten vil resirkulerte råvarer i større grad kunne erstatte jomfruelige råvarer i industriell produksjon, sier Nancy.

På grunn av høy produksjon klarer man ikke per dags dato å møte behovet for råmaterialer med resirkulerte materialer. Til tross for at omtrent 40% av alt end-of-life avfall i EU blir resirkulert, vil veldig få materialer ha høyere rate enn 30% når det gjelder andel råmateriale i produksjonsprosesser. Materialetterspørselen er for stor, og det er ikke alltid resirkulering er økonomisk gunstig i forhold til nyutvinning av råmaterialene.

Bransjen må være med å utvikle standarder og felles kvalitetskrav slik at resirkulerte råvarer i større grad kan erstatte jomfruelige råvarer i industriell produksjon

Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge
Forbedret ressurseffektivitet

Avfalls- og gjenvinningsbransjen befinner seg dermed i en omstilling fra å primært være aktører som henter og håndterer avfall, til å bli produsenter, distributører og selgere av resirkulerte råvarer, råstoff, drivstoff og brensel. For å øke effektiviteten og ta den rollen som kreves er det viktig å flytte fokus oppover på avfallspyramiden. I dag dreier mesteparten av arbeidet seg om materialgjenvinning, energiutnyttelse og deponering. Hvis man klarer å jobbe aktivt for avfallsminimering og økt levetid på produkter i tillegg til materialgjenvinning vil dette bidra til en mer bærekraftig industri.

sirkulær økonomi

For å øke ressurseffektiviteten er det viktig å ha større fokus på øverste del av avfallspyramiden.

 

Krever nye tekniske løsninger for metall

Elektrisk og elektronisk avfall står i en særklasse når det gjelder materialgjenvinning. Produktene inneholder ofte verdifulle metaller og ikke minst viktige ressurser som er langt mer miljøvennlig å gjenvinne enn å hente ut fra jordskorpa.

Dessverre er det slik at den store etterspørselen på teknologifronten bidrar til en ekstremt rask utvikling på produktsiden. Dette fører igjen til at det er vanskelig for avfalls- og gjenvinningsbransjen å holde følge. Det er vanskelig å hente ut og skille metallene fra hverandre i teknisk avanserte produkter. Det er ofte også et problem at man ikke vurderer hvordan produktet skal gjenvinnes i designprosessene. Det blir lagt stor vekt på bransjens ansvar når det gjelder utvikling av de nødvendige tekniske løsningene for å klare å utnytte de ressursene som allerede er i kretsløpet.

Norsk potensial ved en sirkulær økonomi

Avfalls- og gjenvinningsbransjen skal først og fremst være en konkurransedyktig leverandør av resirkulerte råvarer til produksjon av nye materialer og produkter. Dette fordrer rammevilkår som stimulerer til økt bruk av resirkulerte råvarer. I tillegg vil bransjen fremover utforske nye forretningsmodeller for avfallsreduksjon og gjenbruk. Ved omstilling til en mer ressurseffektiv økonomi, kan Norge skape 40 000 nye arbeidsplasser, redusere CO2-utslipp med omtrent 7 prosent og forbedre handelsbalansen med over 2 prosentpoeng, basert på beregninger fra EU kommisjonen og tenketanken Club of Rome.

Arbeidet med Veikartet for en sirkulær økonomi for avfalls- og gjenvinningsbransjen har vært gjennomført med en arbeidsgruppe bestående av Norsk Gjenvinning, VESAR og Avfall Norge. Avfall Norges sirkulære utvalg har fungert som referansegruppe. (Kilde: http://www.avfallnorge.no/veikartforsirkulaerokonomi.cfm)