Miljøgifter

Bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er betegnelsen på omkring 75 organiske stoffer som inneholder brom.

Mange elektriske produkter inneholder bromerte flammehemmere. Bromerte flammehemmere tilsettes produkter, komponenter og materialer for å gjøre dem mindre brennbare. Dette kan være alt fra TV-er, datamaskiner og projektorer, til kabler, stikkontakter og kretskort. Enkelt sagt finnes det ofte bromerte flammehemmere i plastkomponenter som blir varme under bruk.

Bromerte flammehemmere kan ha alvorlige effekter både for helse- og miljø. Flere av stoffene er såkalte persistente organiske miljøgifter (POP-er) som kjennetegnes ved at de er giftige og tungt nedbrytbare stoffer som oppkonsentreres i dyr og kan fraktes over store geografiske avstander med luft- og havstrømmer. Bruken av bromerte flammehemmere økte kraftig fra 1995 fram til 2005-2006. Etter dette har bruken av de farligste flammehemmerne gått ned, blant annet på grunn av internasjonalt forbud mot penta- og okta-BDE. Forbud globalt fører imidlertid gjerne til økt bruk av andre flammehemmere, som kan være andre bromerte-, fosfor- eller klororganiske flammehemmere.

I Norge finner vi først og fremst bromerte flammehemmere i elektriske og elektroniske produkter og i kjøretøy. RENAS samlet i 2017 inn over 431 tonn med plast inneholdende bromerte flammehemmere.