10 prinsipper for grønne innkjøp

– Dette er 10 overordnede prinsipper som vi alle kan strekke oss etter. Vi oppfordrer ledere til å signere, diskutere og operasjonalisere prinsippene i sine virksomheter for å bygge konkurransekraft og sette fart på utviklingen av gode innkjøpspraksiser, sier administrerende direktør i næringslivsnettverket Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

Grønt innkjøpsvett handler om om de innkjøpene som gjennomføres av norske bedrifter og Norges offentlig sektor året rundt.

– Det er snakk om enorme summer. 600 milliarder årlig bare i offentlige innkjøp, i tillegg til betydelige innkjøp fra næringslivet. Disse innkjøpene kan stimulere til utvikling av grønne, fremtidsrettede løsninger. Gode, grønne innkjøp former leverandørmarkedet, hvilke varer og tjenester som er tilgjengelig, og dermed også vårt fotavtrykk på klima, miljø og menneskeliv, slår Haugland fast.

Må etterspørre mer bærekraftige løsninger

Skift og flere av deres medlemmer har de siste månedene jobbet frem prinsippene, som man finner på nettstedet grønneinnkjøp.no. En av bedriftene som har vært involvert er Statsbygg.

Portrett Harald Nikolaisen

Administrerende direktør i Statsbygg Harald Nikolaisen

– Som en offentlig byggherre er det viktig for Statsbygg å innrette innkjøpspraksisen slik at den reduserer klima- og miljøbelastningen, sier administrerende direktør i Statsbygg Harald Nikolaisen.

– Valg av produkter, materialer og systemer har stor betydning for miljøbelastningen til en bygning. Med gode rutiner for grønne innkjøp sikrer vi at vi velger de grønne løsningene til våre bygg, sier han.

Det at prinsippene viser til god praksis gjør at Statsbygg i enda større grad enn i dag vil kunne gå foran og etterspørre mer bærekraftige løsninger, mener Nikolaisen.

– Det vil være spesielt viktig på områder der dette ennå ikke er vanlig praksis. For å bidra til det grønne skiftet er produsentene avhengig av at vi er flere som etterspør klimavennlige løsninger. Derfor er det viktig med prinsipper for innkjøpsvett, som kan bidra til at grønne innkjøp blir en integrert del av innkjøpsrutinene hos oss alle, sier han.

Kommer ikke utenom grønne innkjøp i en «Green Deal»

Svein Terje Tveit, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche, har lenge jobbet med tematikken innad i Skiftnettverket, og er en av initiativtakerne bak kampanjen. Han er overbevist om at bedre innkjøpspraksiser vil kunne ha stor betydning for utslipp både innenlands og globalt.

– Grønne innkjøp er løftet frem som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet av EU, nasjonale myndigheter, miljøorganisasjoner, klimaledere og næringslivet mer generelt. Enten det gjelder i varehandelen, tjenesteproduksjonen, energiproduksjon-transport og anvendelse – og enten det gjelder offentlige eller privat, sier han.

Flere av Skifts medlemmer har selv erfart hvordan det å stille krav til leverandører har gjort at varer og løsninger som tidligere ikke har vært tilgjengelige, slik som Ruters elektriske busser, har blitt utviklet i en mye større fart.

– Grønne innkjøp styrer produksjon, sysselsetting og forbruk i en mer bærekraftig retning. Vi kommer ikke utenom grønne innkjøp i en «green deal». Derfor har vi i Skift valgt å løfte frem grønne innkjøp som et prioritert handlingsområde, sier Tveit.

Bjørn Kjærand Haugland i Skift, er opptatt av hvordan dette også kan være med å ruste næringslivet for hard konkurranse om å levere de beste nullutslippsløsningene i det europeiske markedet.

– Næringslivet har muskler til både å stille krav i sine innkjøp, og levere når det stilles krav fra andre innkjøpere. Dette fremmer grønn konkurransekraft for norske bedrifter, sier Haugland.

10 prinsipper for grønt innkjøpsvett
  1. Gjør grønne innkjøp til en del av forretningsstrategien – gode innkjøp er grønne innkjøp.
  2. Sett konkrete, målbare, ambisiøse og realistiske mål for virksomhetens innkjøp.
  3. Invester i organisasjons- og kompetanseutvikling for grønne innkjøp.
  4. Tenk sirkulær økonomi når innkjøp planlegges og gjennomføres.
  5. Sikre at innkjøpsbetingelsene fremmer miljø- og bærekraft i samsvar med virksomhetsstrategien.
  6. Sett av nok tid til å gjøre en grundig behovsanalyse, kartlegge markedet og planlegge anskaffelser.
  7. Jobb sammen med leverandørene og legg til rette for løpende og konstruktiv dialog.
  8. Sett av tilstrekkelig med ressurser til å gjøre innkjøpet grønt.
  9. Følg opp kontrakten og rapporter på miljø og bærekrafteffekter.
  10.  Bruk etablerte standarder, sertifiseringssystemer og merkeordninger for å etablere god kontroll og kvalitetssikring av det grønne innkjøpet.

Les mer utfyllende om hvert punkt på grønneinnkjøp.no.

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet. Skift har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet. RENAS er medlemmer av Skift.