Hvordan bygger vi byggene og anleggene våre bedre og smartere for fremtiden, i overgangen fra lineært til sirkulært?

I Floke-prosessen har vi samlet aktører fra hele verdikjeden i en strategisk innovasjonsprosess for å løse denne utfordringen. Private, offentlige og NGO-er. Gjennom prosessen har vi utviklet en portefølje med konsepter som kan skape verdier for aktører i næringslivet og samfunnet.

Konseptene fra «Byggfloken» lanseres 13. september 2018 i tidligere Samtidsmuseet på Bankplassen 4 fra kl 12.00 – 15.30. Påmelding på linken under:

Link til påmelding.

RENAS er en av initiativtakerne bak Byggfloken sammen med Circular Norway, Statsbygg og Building Smart Norway. Prosessen ledes av Æra Strategic Innovation. Se oversikt over deltakerne under:

RENAS sin bakgrunn for prosjektet

EE-produkter er sammensatt av en rekke materialer og stoffer. Mange av stoffene er både giftige og miljøfarlige, mens mange av materialene er verdifulle ressurser som verdens industri trenger tilbake i kretsløpet.

RENAS sin operative drift er å samle inn, miljøsanere og gjenvinne mest mulig av EE-avfallet på vegne av elektro- og elektronikkbransjene. Etter at eierne av et produkt har fått ut bruksverdien, er det opp til oss å miljøsanere og få ut materialressursene som er i produktet – eller rydde opp i restene.

I alle år har vi jobbet med å forbedre våre systemer og metoder for å få ut mest mulig av ressursene, men innsatsfaktoren vår er fortsatt en ikke-homogen masse av produkter som ikke er designet for gjenvinning. Derfor er det også begrenset, innenfor bærekraftige økonomiske rammer, hvilke resultater vi klarer å oppnå.

For at vi skal klare å lage sirkulære prosesser der ressursene i størst mulig grad føres tilbake i ny produksjon av nye produkter, er det åpenbart at vi ikke klarer å gjøre dette alene. Dette krever innsats og samarbeid på tvers av bransjer og fagfelt helt fra planleggings- og designfasen til gjenvinningsfasen. Alle deler av verdikjedene må bidra for å oppnå en bærekraftig sirkulærøkonomisk ressursforvaltning. Så spørsmålet er hvordan kan RENAS med vår posisjon, kunnskap og erfaring bidra til våre kunder med økt verdiskapning og bærekraftige forretningsmodeller inn i fremtidens sirkulærøkonomi?

Bygg-, anleggs-, og entreprenørbransjen (BAE) representerer Norges største fastlandsøkonomi, og bransjen har tradisjonelt vært lite innovativ med tanke på sirkulærøkonomiske tilnærminger. Bransjen er en storforbruker av alle typer materialer og har et stort potensial innenfor fornying og innovasjon. I tillegg ser vi en enorm utvikling av ny teknologi (produkter, digitalisering, m.m.) som er i ferd med å treffe bransjen. Veldig mange av våre kunder er tilknyttet BAE bransjen og det var da helt naturlig å sette fokus på sirkulærøkonomisk innovasjon innen dette feltet.