En tvilling i Columbia

Den voksende mengden elektronikk-avfall er et verdensomspennende problem. WEEE Forum tar mål av seg å være en del av en global løsning. Gjennom å være et kompetansesenter for både myndigheter og returselskap er målet og spre beste praksis og kunnskap globalt.

I tråd med denne ambisjonen har WEEE Forum lansert et konsept kalt «Twinning» der etablerte returselskap går sammen med selskap med mindre erfaring, eller fra land der produsentansvarslovgivning er i støpeskjeen eller nylig vedtatt.

Nylig har produsentansvarsordninger fra blant annet Columbia og Sør-Afrika blitt med i WEEE Forum, og RENAS har sagt seg villig til å være ‘tvilling’ med EcoCómputo i Columbia. Vi har så langt bare hatt ett digitalt møte, men håper å utvide og utvikle samarbeidet innen både drift, kommunikasjon og spørsmål knyttet til politikkutforming.

«Vi ser på dette som et toveis samarbeid. Vi skal dele erfaringer fra over 20 år med drift av EE-retursystem fra vår side, men ser også en unik mulighet for nye ideer i dialogen med EcoCómputo,» sier Bjørn Arild Thon, administrerende direktør i RENAS. «Det er alltid verdifullt med noen som ser på EE-avfall, verdikjedene og de eksisterende systemene med helt nye øyne og andre perspektiver.»

Det er alltid verdifullt med noen som ser på EE-avfall, verdikjedene og de eksisterende systemene med helt nye øyne og andre perspektiver.

Bjørn Arild Thon

Vi ser at man i land der produsentansvarslovgivningen kanskje ikke er like klar eller omfattende som den har vært i mange vesteuropeiske land, så finner man allikevel både innovative løsninger og konsepter som er økonomisk bærekraftige innen EE-avfallshåndtering. Mange løsninger for dette og andre avfallsproblem rundt om i verden som har sprunget ut fra at man har helt andre forutsetninger enn dem vi kjenner fra våre hjemlige trakter.

For produsentansvarsorganisasjoner i startfasen er dette en mulighet til å gå videre med de beste ideene for å forme sine retursystemer og verdikjeder. Enten det er innspill til en rettferdig lovgivning og effektive metoder for innsamling og behandling av EE-avfallet, eller egne og andres konsepter som også hensyntar lokale forhold og forutsetninger og andre aktører som frivillig sektor.

Nye retursystemer har en gylden mulighet til å fokusere på målet om avfallsminimering, ved at faktorer som produsentenes ansvar for produktdesign, fokus på reparasjon og oppgradering av produkter og muligheter for ombruk blir en del av det totale systemet.

Det felles målet er uansett å sikre at produktene som utgjør verdens raskest voksende avfallsstrøm, EE-avfall, blir samlet inn og behandlet på en forsvarlig måte uten at folks helse og miljøet blir skadelidende, og at ressurser blir tatt vare på.

Om WEEE Forum

RENAS er medlem av WEEE Forum. WEEE Forum er en internasjonal organisasjon for EE-returselskap med medlemmer fra hele verden, primært fra Europa. Formålet er kunnskapsdeling og kompetanseheving innen systemer, teknologi og operasjonell drift, rapportering og deltagelse i politiske spørsmål.