Endringer i RoHS 2 tatt inn i norske regelverk

EU har vedtatt endring i bestemmelsene om farlige stoff i elektriske og elektroniske produkter.

Produktforskriften kap 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2).

EU har nå vedtatt endringer knyttet til RoHS 2. Endringene som omfatter revisjon av unntak i vedlegg 1, er tatt inn i norsk regelverk og innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav. (RoHS står for Restrictions of Hazardous Substances.)

Endringen er kommunisert her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-08-12-2494

For Produkforskriften, se: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922