RENAS samler inn og behandler ca 50 000 tonn EE-avfall årlig. Batterier har nå blitt vanlig i nær alle typer produkter vi behandler, og vi opplever dessverre av og til branntilløp i EE-avfallet hos våre operatører. Ofte er det høyenergibatterier som er den sannsynlige brannårsaken, som kan oppstå om batteriet blir skadet i transport, utsatt for varme eller i annen håndtering av avfallet.

Norsk forum for batterisikkerhet (NFB) er et uformelt forum for industrielle brukere av batterier, offentlige institusjoner og forskningsinstitusjoner. Formålet med forumet er å spre kunnskap som kan øke sikkerheten ved bruk av litiumbatterier, litium-ionbatterier og andre høyenergibatterier. Forumet ble etablert i 2007 i forlengelsen av en rekke studier som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjorde innen litiumbatterier. FFI er sekretariat for forumet.

Sikkerhet rundt håndtering av batterier og produkter som inneholder batterier er svært viktig for oss, og som medlem av forumet kan vi dele våre erfaringer og lære av andre om dette viktige temaet.

Bjørn Arild Thon, administrerende direktør i RENAS

Forumet har som formål å spre informasjon om sikkerhetsaspektene ved bruk, lagring, transport og destruksjon av høyenergibatterier. En viktig kilde til slik kunnskap er deltagelse i internasjonale fora som arbeider med batterisikkerhet. Forumet skal bl.a. kunne gi råd om «best practice» for design, oppbygging og bruk av litiumbaserte batterier med tanke på sikkerhet, gi råd om fareaspektene ved slike batterier og håndtering av situasjoner der uønskede hendelser oppstår, råd i tilknytning til lading av slike batterier, råd om forvaltningsmessige aspekter ved slike batterier og om problemstillinger knyttet til avhending av slike batterier.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ivaretar sekretærfunksjonen i NFB. FFI har i mange år arbeidet med primære og ladbare litiumbatterier, både i forbindelse med utvikling av batteripakker og i forbindelse med forskning og eksperimentering på sikkerhetsaspektene ved slike batterier. I sammenheng med dette har FFI opparbeidet en betydelig kunnskapsbasis på dette området, en kunnskap som FFI ønsker å formidle for å bidra til økt sikkerhet knyttet til bruken av slike batterier og til bedre nasjonal forvaltning av litiumbaserte batterier.

I RENAS håper vi å bidra til å gjøre både avfallsanleggene og samfunnet forøvrig mindre utsatt for risiko ved å dra nytte av kunnskapen fra forumet.

Se https://www.ffi.no/batterisikkerhet for mer informasjon om forumet og interessante rapporter de har gjort tilgjengelige.