C-SERVEES er et prosjekt under EUs Horisont 2020 program. C-SERVEES står for Circular Services in the Electric and Electronic Sector.

Horisont 2020

Horisont 2020/Horizon 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et totalt budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-2020 er EU-programmet verdens største satsning på forskning og innovasjon. 

Prosjektet har som mål å bidra til ressurseffektiv sirkulærøkonomi innen elektriske og elektroniske produkter (EE). Dette skal gjøres gjennom utvikling, testing, validering og overføring av nye sirkulærøkonomiske forretningsmodeller basert på systemiske, innovative tjenester inkludert: eco-leasing, kundetilpasning, forbedret avfallshåndtering og IKT-støtte.

IKT-verktøy (basert på QR-koder) vil bli utviklet som driveren for de foreslåtte eco-tjenestene for å dra full nytte av potensialet og synergiene fra to store revolusjoner i vår tid: den sirkulære økonomien og Industri 4.0.
Prosjektet vil således bidra til å gjøre EE-sektoren sirkulær, gi nye muligheter til sluttbrukere (for eksempel involvering i design eller tilgang til et produkt som en tjeneste) og for sosial- og solidaritetsøkonomi (for eksempel utført av frivillige organisasjoner som EMAUS, som ansetter personer som ellers står i fare for å bli utestengt fra arbeidslivet for å reparere og forberede brukte EE-produkter for gjenbruk).

Teknologisk, økonomisk, miljømessig og sosial gjennomførbarhet for de nye forretningsmodellene vil bli validert gjennom testing av produkter i fire EE-kategorier: store husholdningsapparater, IT-utstyr, telekommunikasjonsutstyr og forbrukerutstyr. Helt spesifikt vil man se på vaskemaskiner, printere og tonerkassetter, TV og telekomutstyr.

Skjematisk fremstilling av C-SERVEES prosjektet

Prosjektet er godt i gang med å utvikle en basis referansemodell basert på sirkulærøkonomiske prinsipper, og vil ta utgangspunkt i denne for å lage tilpassede modeller for hver av de fire produktkategoriene i prosjektet.

Parallelt har man gjort en stor spørreundersøkelse for å avdekke holdninger og vaner hos både industrien, forbrukere og andre interessenter. Et foreløpig resultat av undersøkelsen er at det er vesentlig ubehag forbundet med leie og leasing av produkter for mange, som er et hinder man må overkomme for å få sirkulærøkonomiske forretningsmodeller til å fungere. På den andre siden virker folk å være mindre bekymret for datasikkerhet nå enn hva tidligere undersøkelser har vist. Mer utfyllende resultater fra undersøkelsen vil bli publisert utover høsten 2019.

Følg prosjektet her: http://c-serveesproject.eu/

Industri 4.0

Begrepet industri 4.0 beskriver den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der internett smelter sammen med produksjon og produkter. Tingenes internett (IoT -Internet of things) er driveren i den fjerde industrielle revolusjonen. Den bringer den fysiske og den digitale verden sammen og har fire hovedbestanddeler: Tingene, nettforbindelsene, data og analyse. Industri 4.0 vil være et paradigmeskift bort fra eksisterende forretningsmodeller, og over til nye applikasjoner, tjenester og verdikjeder, også innen industri og produksjon. (Kilde: Innovasjon Norge, IKT Norge)