Krav til mottak

Avfallsforskriften kapittel 1 (EE-forskriften) stiller spesifikke krav til butikker og kommuner om mottak av EE-avfall. Disse reglene ble skjerpet i mars 2023 for å hindre at EE-avfall hentes eller stjeles av uvedkommende og for å hindre ulovlig eksport ut av Norge.

Forhandlere og kommuner har en mottaksplikt for EE-avfall. De skal sørge for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares forsvarlig. Oppbevaringen skal ikke virke skjemmende eller innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres. Dette betyr at EE-avfallet skal oppbevares i beholdere som er egnet for lagring og transport der avfallet ikke knuses eller utsettes for vær og vind.

EE-avfall i bur

Mottaket skal også beskyttes mot tyveri. Det skal være et tilbud om at EE-avfall som kan inneholde personopplysninger kan oppbevares i stasjonær avlåst beholder eller ved tilsvarende sikker lagring.

Det ble i mars 2023 innført forbud mot henting av kasserte EE-produkter uten spesifikk avtale med mottaket. Dette skal sikre at EE-avfall blir håndtert og behandlet av godkjente aktører som driver med lovlig ombruk eller forskriftsmessig avfallshåndtering. For ombruksaktører blir det også krav til å dokumentere at EE- avfall fra ombruksvirksomheten bringes til et lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning. Hensikten er også at det skal bli mindre stjeling av EE-avfall og mindre ulovlig eksport.

Plakater som forklarer at avfallet ikke kan fjernes uten skriftlig avtale og at overtredelse kan straffes, skal settes opp. RENAS har ferdige tekster og plakater som kan lastes ned fra Min Side for våre medlemmer. Se også Informasjonsplikten.

Se EE-forskriften her.
Og spesifikt om endringene av 23.03.2023 her.