Våre samarbeidspartnere

RENAS samarbeider med ulike organisasjoner og foreninger fra industri og gjenvinningsbransjen. På denne måten støtter vi viktig arbeid og utvikling innen vårt felt, bidrar til kunnskap og kommunikasjon og holder oss faglig oppdatert.

Elektroforeningen (EFO) er deleier av RENAS (50%) og har to representanter i RENAS sitt styre.
Bransjeforeningen Elektro og Energi i Norsk Industri er deleier av RENAS (50%) og har to representanter i RENAS sitt styre.
RENAS har en partnerskapsavtale med Grønt Punkt Norge som gjør at vi kan tilby medlemskap for produsentansvar for emballasje som en del av RENAS-avtalen.
RENAS har en partnerskapsavtale med Batteriretur som gjør at vi kan tilby medlemskap for produsentansvar for batterier som en del av RENAS-avtalen.
RENAS er medstifter av Circular Norway. Selskapet jobber for å øke kunnskapen og være en pådriver for at bedrifter kan lykkes i omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi. Daglig leder i RENAS Bjørn Arild Thon er styreleder i Circular Norway.
RENAS er partner i elektronikkbransjens ombruksinitiativ OmBrukt AS. Prosjektet samler leverandører, butikker, verksteder og returselskap og har utarbeidet en godkjenningsordning og en produktdatabase.

Målsetningen er at ombruk av elektroniske produkter kan foregå på en forsvarlig måte slik at forbrukerens sikkerhet ivaretas og leverandørens ansvar tydeliggjøres.

emblem for loop hovedpartner RENAS er Hovedpartner med LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. LOOP driver blant annet tjenestene sortere.no og LOOP Miljøskole. LOOP ble stiftet på initiativ fra returselskapene og samarbeider med kommuner og renovasjonsselskap over hele landet. I tillegg til finansiering fra samarbeidspartnere mottar LOOP årlig støtte fra Klima- og miljødepartementet.
WEEE Forum er en internasjonal organisasjon for EE-returselskap med  medlemmer fra hele verden, primært fra Europa. Formålet er kunnskapsdeling og kompetanseheving innen systemer, teknologi og operasjonell drift, rapportering og deltagelse i politiske spørsmål.

WEEE Forum har vært initiativtakere til prosjekter mot illegal handel med EE-avfall (CWIT) opprettelsen av Urban Mine Platform med data om sekundærråvarer fra EE-avfall, kasserte biler og batterier, og en ny standard for behandling av EE-avfall (WEEELABEX) som er til behandling for implementering i EU.

Skift logo Skift er et næringslivsledet klimainitiativ, der RENAS er medlem og samarbeidspartner. Organisasjonens formål er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030, og å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til lavutslippssamfunnet.
Logo for medlemmer av Eydeklyngen Eyde-klyngen jobber for en smartere, mer konkurransedyktig og bærekraftig industri. RENAS er kompetanseleverandør og medlem av klyngen for å bidra til tilvekst og positiv utvikling i norsk prosessindustri.
RENAS er medlem i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, en klynge bestående blant annet av industri- og gjenvinningsaktører i Østfold, samt den tidligere klyngen NoWaste.  Utvikling av nye forretningsområder og utnyttelse av avfallsprodukter eller restprodukter er oppgaver senteret arbeider med. Senteret har et testlaboratorium for testing av materialer og bygger en database for restprodukter og avfallsressurser.
Avfall Norge logo RENAS er medlemmer av Avfall Norge, en bransjeorganisasjon for den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen. Avfall Norge har over 200 medlemmer fra både privat og offentlig sektor og er en pådriver for en helhetlig avfallspolitikk med tydelige mål.
Hold Norge Rent logo RENAS er medlem av Hold Norge Rent, en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Målet er å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur. Et av Hold Norge Rents viktigste tiltak er Strandryddedagen.
Avfallsforsk er et nettverk som tilrettelegger for forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Gjennom nettverket formidles også trender og forskningsresultater innen avfall og gjenvinning. Avfallsforsk er et initiativ fra bransjeorganisasjonen Avfall Norge.
REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens kompetanseløft. RENAS er REdu-partner og støtter utdanningstilbudet i bransjen, og er aktuell for studenter som ønsker sommerjobb, prosjektsamarbeid eller masteroppgaver.
Norsk forum for batterisikkerhet

 

https://www.ffi.no/batterisikkerhet

Norsk forum for batterisikkerhet (NFB) er et forum for industrielle brukere av batterier, offentlige institusjoner og forskningsinstitusjoner. Formålet er å spre kunnskap som kan øke sikkerheten ved bruk av litiumbatterier, litium-ionbatterier og andre høyenergibatterier. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er sekretariat for forumet.

RENAS støtter i tillegg følgende organisasjoner som vi mener gjør en uvurderlig innsats for samfunnet:

Norsk Luftambulanse logo Kirkens Bymisjon logo