Våre samarbeidspartnere

RENAS samarbeider med ulike organisasjoner og foreninger fra industri og gjenvinningsbransjen. På denne måten støtter vi viktig arbeid og utvikling innen vårt felt, bidrar til kunnskap og kommunikasjon og holder oss faglig oppdatert.

Elektroforeningen (EFO) er deleier av RENAS (50%) og har to representanter i RENAS sitt styre.
Bransjeforeningen Elektro og Energi i Norsk Industri er deleier av RENAS (50%) og har to representanter i RENAS sitt styre.
RENAS er medstifter av foreningen Circular Norway. Foreningen jobber for å øke kunnskapen og være en pådriver for at bedrifter kan lykkes i omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi. Daglig leder i RENAS Bjørn Arild Thon er styreleder i foreningen.
RENAS har en samarbeidsavtale med retursamarbeidet LOOP. LOOP driver blant annet tjenestene sortere.no og LOOP Miljøskole. LOOP ble stiftet på initiativ fra returselskapene og samarbeider med kommuner og renovasjonsselskap over hele landet. I tillegg til finansiering fra samarbeidspartnere mottar LOOP årlig støtte fra Klima- og miljødepartementet.
WEEE Forum er en internasjonal organisasjon for EE-returselskap med  medlemmer fra hele verden, primært fra Europa. Formålet er kunnskapsdeling og kompetanseheving innen systemer, teknologi og operasjonell drift, rapportering og deltagelse i politiske spørsmål.

WEEE Forum har vært initiativtakere til prosjekter mot illegal handel med EE-avfall (CWIT) opprettelsen av Urban Mine Platform med data om sekundærråvarer fra EE-avfall, kasserte biler og batterier, og en ny standard for behandling av EE-avfall (WEEELABEX) som er til behandling for implementering i EU.

Skift logo Skift er et næringslivsledet klimainitiativ, der RENAS er medlem og samarbeidspartner. Organisasjonens formål er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030, og å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til lavutslippssamfunnet.
Avfall Norge logo RENAS er medlemmer av Avfall Norge, en bransjeorganisasjon for den norske avfalls- og gjenvinningsbransjen. Avfall Norge har over 200 medlemmer fra både privat og offentlig sektor og er en pådriver for en helhetlig avfallspolitikk med tydelige mål.
RENAS er medlem av Hold Norge Rent, en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Målet er å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur. Et av Hold Norge Rents viktigste tiltak er Strandryddedagen.
Avfallsforsk er et nettverk som tilrettelegger for forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Gjennom nettverket formidles også trender og forskningsresultater innen avfall og gjenvinning. RENAS har en varaplass i styret. Avfallsforsk er et initiativ fra bransjeorganisasjonen Avfall Norge.
REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens kompetanseløft. RENAS er REdu-partner og støtter utdanningstilbudet i bransjen, og er aktuell for studenter som ønsker sommerjobb, prosjektsamarbeid eller masteroppgaver.
RENAS er medlem i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, et samarbeid med utspring i Borg Plast-Nett og industri- og gjenvinningsaktører i Østfold.  Utvikling av nye forretningsområder og utnyttelse av avfallsprodukter eller restprodukter er oppgaver senteret arbeider med. Senteret har et testlaboratorium for testing av materialer og bygger en database for restprodukter og avfallsressurser.
Norsk forum for batterisikkerhet

 

https://www.ffi.no/batterisikkerhet

Norsk forum for batterisikkerhet (NFB) er et forum for industrielle brukere av batterier, offentlige institusjoner og forskningsinstitusjoner. Formålet er å spre kunnskap som kan øke sikkerheten ved bruk av litiumbatterier, litium-ionbatterier og andre høyenergibatterier. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er sekretariat for forumet.
Byggavfallskonferansen
Byggavfallskonferansen (BAK) arrangeres årlig av Miljødirektoratet, BNL, MEF, Nelfo, NFFA, Norsk Industri, RENAS og RIF. BAK en åpen og selvfinansierende konferanse om effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse av materialer og avfall i bygg og anlegg. BAK skal bidra til økt kunnskap om miljøriktig og bærekraftig håndtering av byggavfall, gjenvinning, ombruk, avfallsminimering og ressursoptimalisering innen bygg, anlegg og eiendom.

RENAS støtter i tillegg følgende organisasjoner som vi mener gjør en uvurderlig innsats for samfunnet:

Norsk Luftambulanse logo Kirkens Bymisjon logo