Materialer

Arsen – grunnstoff

Arsen er et grunnstoff med kjemisk symbol As og atomnummer 33.

Navnet kommer av det persiske ordet for gyllen. Arsen er et halvmetall som minner veldig om fosfor og er svært giftig.

Arsen forekommer overalt i jordskorpen, men i lave konsentrasjoner. Kommersiell arsen kommer som et biprodukt fra bly-, kobber-, kobolt-, og gullutvinning. I 2007 ble det fremstilt 59 000 tonn arsen, og Kina sto for halvparten av produksjonen.

Arsen ble tidligere brukt i treimpregneringsmidler mot sopp og råte, men det har vært forbudt å produsere og omsette CCA-impregnert trevirke siden 2002. Arsenforbindelser benyttes i visse produkter av glass for å unngå bobler i glasset. I elektronikk brukes arsenforbindelser for å lede strøm i kretskort og lignende, og det finnes i LED-lys.

Den mest beryktede bruken av arsen er i arsenikk, som både har blitt brukt til impregnering av tre og som rottegift. Denne bruken er nå forbudt på grunn av den store helsefaren.

Utslippene av arsen i Norge har endret seg lite siden 1995. I perioden 1995 – 2013 ble utslippene redusert med 26 prosent. Stående masse impregnert trevirke er den største kilden til utslippene, noe som vil vedvare i flere år framover. Det er ikke planlagt tiltak for å fase ut denne bruken, fordi kostnadene ikke er vurdert til å stå i forhold til miljønytten.

Blyakkumulatorer og messing er store bruksområder for arsen, men antas ikke å medføre utslipp av betydning. Brukte blyakkumulatorer samles inn og behandles som farlig avfall, og medfører derfor ikke vesentlige utslipp til miljøet.

Materialer

Arsen – grunnstoff

Arsen er et grunnstoff med kjemisk symbol As og atomnummer 33.