Materialer

Sjeldne jordarter

Sjeldne jordarter eller jordartsmetaller kalles også lantanoider etter plasseringen i det periodiske system, eller REE på engelsk, som står for Rare Earth Elements. Vanligvis regnes også Scandium og Yttrium til de sjeldne jordartene.

Til de sjeldne jordartene hører 17 metalliske grunnstoffer med viktige teknologiske anvendelser, spesielt innen energiproduksjon, IT og forsvarsmateriell. Stoffene har forholdsvis like kjemiske egenskaper som brukes i en rekke samfunnskritiske teknologier.

De fleste sjeldne jordartsmetallene er strengt tatt ikke sjeldne, men fordi de i liten grad finnes oppkonsentrert i malmer, er de krevende å fremstille.

Forbruket globalt er ikke større enn omtrent 160 000 tonn per år. Likevel er befolkningsøkning, forbruksvekst og omlegging til fossilfri energiforsyning med på å bringe oss stadig nærmere knapphetstilstander på flere av de sjeldne jordartene.

I tillegg er mineralutvinning forbundet med store miljøutfordringer i form av enorme avfallsmengder, forurensning og klimagassutslipp. Det er en av de viktigste grunnene for å innføre sirkulær økonomi, med gode løsninger for innsamling og resirkulering.

Les mer om hvert enkelt av stoffene i miljøleksikonet.

Det periodiske system
Sjeldne jordarter består av Lantanoidene (57-71) og Scandium (21) og Yttrium (39).
Materialer

Sjeldne jordarter

Sjeldne jordarter eller jordartsmetaller kalles også lantanoider etter plasseringen i det periodiske system, eller REE på engelsk, som står for Rare Earth Elements. Vanligvis regnes også Scandium og Yttrium til de sjeldne jordartene.