Vår miljøpolitikk

RENAS har til formål å sørge for kostnadseffektiv og miljøvennlig innsamling, behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), i henhold til gjeldende forskrifter og sertifiseringskrav.

RENAS har også en viktig rolle i den sirkulære økonomien. Dette ansvaret strekker seg utover å sikre at avfall blir levert til gjenvinning og at miljøgifter ikke ender opp i naturen eller kretsløpet. Det innebærer å være en pådriver overfor gjenvinningsbransjen, industrien og myndighetene. Det inkluderer å bidra til innovasjon, utvikling og ny industri relatert til materialene vi håndterer. RENAS skal bidra til langsiktig tenkning og god ressursforvaltning.

Vi skal være en pådriver overfor våre behandlingsanlegg for å oppnå en høyest mulig gjenvinningsgrad for alle produkter og fraksjoner. I tillegg skal vi stimulere til bruk av best tilgjengelig teknologi (BAT) og innovasjon i behandlingsmetoder. Vi skal tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom behandlingsanleggene på områdene påvisning og utplukking av miljøgifter, og behandlingsteknologi.

RENAS skal også være et bindeledd mellom produsenter og gjenvinnere, slik at behandlingsmetoder og gjenvunnet materiale blir best mulig egnet for å inngå i ny produksjon.

Vi skal gjennom vår innsamlingsmodell stimulere avfallsbesittere til å kildesortere og innlevere EE-avfall til godkjente mottak. Samtidig er det vår oppgave å spre informasjon om returordningen og dens gode effekter til befolkningen generelt.

Har du også lest disse artiklene?