Tradisjonelt har detaljhandel handlet om å selge flest mulig produkter. For å oppnå en høyere grad av ressurseffektivitet har Clas Ohlson utviklet tjenester som hjelper kundene å leve mer bærekraftig, gjennom å forlenge levetiden på produkter og oppfordre til gjenbruk. Nå ser Clas Ohlson også på hele verdikjeden inkludert innkjøp, produksjon, transport, ettermarked og gjenvinning.

Veien til klimanøytralitet og en sirkulær verdikjede blir til ved hjelp av større, strategiske omstillingsprogrammer, så vel som mange mindre prosjekter og initiativ for å finne fram til de gode løsningene.

Et slikt prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom RENAS og Clas Ohlson kalt «Gjenvunnet plast fra elektriske produkter» som startet opp i sommer. Det overordnede målet i prosjektet er å gjøre produktene mer gjenvinnbare og øke andelen gjenvunnet materiale i produksjon.

RENAS har hatt en sommerstudent som går Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim hos oss i år; Abishana Saravani. Som sivilingeniørstudent har hun bred faglig kompetanse innen kjemi, materialer og plasttyper som var relevant for vårt prosjekt.

I prosjektet har vi kartlagt materialer og plasttyper i utvalgte produkter, gjenvinningsprosess på gjenvinningsanleggene, og plastprodusenter som jobber med gjenvunnet materiale. Vi har også gått gjennom aktuelle forskningsrapporter på området, blant annet for å undersøke ny gjenvinningsteknologi og kartlegge hvor avanserte de forskjellige forsyningskjedene for gjenvunnet plast er.

Utfordringer med å bruke gjenvunnet plast

Jomfruelige polymermaterialer (plast) er ofte konstruert for å møte veldige spesifikke og komplekse krav og egenskaper. Tilsetningsstoffer blir ofte brukt for å forandre materialets egenskaper som farge, smeltepunkt, brennbarhet, tetthet eller for å oppfylle juridiske krav. Gjennom prosessering og bruk blir plast utsatt for en rekke påvirkninger, belastninger og forurensing som kan være lite gunstig for gjenvinning og videre bruk.

Additivene i plasten gjør det vanskeligere å gjenvinne plasten og bruke den i nye produkter, ettersom mange av additivene forårsaker irreversible reaksjoner og endrer polymerstrukturen permanent. Dette fører til at mye av plasten som gjenvinnes ikke har de samme egenskapene som jomfruelig plast, og dermed er utfordrende å ta i bruk i produksjon. Samtidig er bruken av tilsetningsstoffer som stabilisatorer, myknere og flammehemmere nødvendig for prosesseringsegenskaper, holdbarheten og bruksområdet til plast.

Som følge av at mange elektroniske og elektriske produkter kan forårsake brann, tilsettes det også additiver som virker som flammehemmere.

NONTOX-prosjektet

NONTOX-prosjektet går ut på å øke gjenvinningsnivået av plast som inneholder farlige stoffer. Målet er å utvikle og optimalisere gjenvinningsprosesser for å produsere trygge, sekundære plastmaterialer av høy kvalitet.

En betydelig begrensning for gjenvinning av plast fra EE har vært innholdet av miljøgifter som bromerte flammehemmere. På grunn av innholdet av miljøgifter går en stor andel av plasten fra disse produktene til energiutnyttelse ved forbrenning, eller ender på deponi.

NONTOX-prosjektet har utviklet flere gjenvinningsprosesser, blant annet en løsemiddelbasert prosess som separerer og fjerner forurensninger og tilsetningsstoffer. Uønskede polymerer, farge, aluminiumoksid med mer, fjernes på et molekylært nivå. Prosjektet har også jobbet med pyrolyseteknologi som gjør plastavfall flytende og danner et råmateriale som kan brukes til å produsere brensel, kjemiske produkter samt gass og kull til energiproduksjon.

NONTOX-prosjektet er et samarbeid mellom europeiske forskningsinstitutter, industri og akademia under Horizon 2020-programmet. Prosjektets sluttrapport er ventet høsten 2021.

Retningslinjer for å designe mer gjenvinnbare elektriske produkter

Hva kan man gjøre i planleggingen og designfasen av et produkt for å gjøre det mer gjenvinnbart? Følgende liste er basert på resultatene fra PolyCE-prosjektet. PolyCE (Post-Consumer High-tech Recycled Polymers for a Circular Economy), var et Horizon 2020 prosjekt med 20 partnere bestående av produsenter, universiteter og andre ekspertorganisasjoner. Målsetningen var å finne metoder for å redusere bruk av jomfruelig plast og øke bruken av gjenvunnet materiale i elektriske produkter.

Tilpasset basert på PolyCE Circular Design Guides.

Implikasjoner for Clas Ohlson

Vi har sett på noen eksempelprodukter fra Clas Ohlson, blant annet en vannkoker, en blender, en lampe med solceller og en USB lader. Den mest vanlige plasttypen i disse produktene er polypropylen (PP). Fra behandlingsanleggene vet vi at denne plasttypen gjenvinnes med en renhet på 95%. Før den kan brukes som gjenvunnet plast inn i ny produksjon må den modifiseres og tilpasses til spesifikasjonene som produsenten setter.

Måten denne typen produkter kjøpes inn på i dag gjør at det ikke er Clas Ohlson som setter disse spesifikasjonene på materialnivå. De bestemmer overordnede egenskaper og påser at produktene er egnet for markedene der de skal selges. Men de setter ikke de tekniske kravene til hver enkelt materialtype.

Slike tekniske krav bør i fremtiden inkludere krav til bruk av gjenvunnet materiale der det er mulig, og utformes med tanke på å gjøre produktene mer gjenvinnbare når de blir avfall.

Klar for fremtiden

Europakommisjonen har iverksatt en gjennomgang av produktregelverkene, gjennom Sustainable Products Initiative (SPI). SPI skal utarbeide forslag til ny lovgivning for å sikre mer bærekraftige produkter, og vil foreslå regler for økt levetid, bruk av gjenvunnet råvare, ressurseffektivitet og gjenvinnbarhet. Lovforslagene er ventet å være klare i fjerde kvartal 2021. Dette vil ha implikasjoner for alle som lager produkter for det europeiske markedet.

Selskaper må endre måten de gjør innkjøp på for å oppnå mål om sirkularitet i verdikjeden. De krav som stilles til leverandørene og produsentene må være mer spesifikke og påvirke designfasen til produktet, for å både bidra til å gjenbruke materialer, gi produktene lengre liv, og gjøre dem mer gjenvinnbare.