Betingelsene

1. RENAS’ returordning

RENAS AS er en produsentansvarsordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) jmf. avfallsforskriftens kapittel 1 med vedlegg (EE-regelverket).

EE-regelverket pålegger produsenter/importører å finansiere innsamling, sortering og behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et godkjent returselskap. RENAS ivaretar tilsluttede produsenters/importørers plikter iht. EE-regelverket og administrerer en landsdekkende ordning som sikrer innsamling og miljømessig forsvarlig behandling av EE-avfall.

Medlemskap i RENAS dekker EE-avfall som standard, og kan utvides til å også dekke batterier og emballasje som opsjoner, jmf. avfallsforskriftens kapittel 3 om kasserte batterier og EU direktivet 94/62/EC om emballasje. Pliktene ivaretas gjennom samarbeidsavtaler med godkjente returselskap for hhv. batterier og emballasje.

RENAS eies av bransjeorganisasjonene Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi – en bransjeforening i Norsk Industri, og drives som et non-profit selskap.

2. RENAS’ forpliktelser

RENAS tilbyr gjennom denne avtale sine tjenester til alle produsenter/importører som er berørt av EE-regelverket. På vegne av medlemsbedriften påtar RENAS seg ansvaret for å oppfylle myndighetenes krav om innsamling og miljømessig forsvarlig behandling av EE-avfall iht. EE-regelverket, og å forestå rapporteringen til myndighetene og EE-registeret.

RENAS skal til enhver tid inneha nødvendige tillatelser og godkjenninger for å drive som returselskap, herunder være sertifisert iht. krav som stilles i EE-regelverket.

3. Medlemmenes forpliktelser

I følge EE-regelverket skal bedriften i alt sitt salgs- og informasjonsmateriell og for øvrig der det er hensiktsmessig, informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall. Det må fremgå hvor de aktuelle EE-produktene bør leveres ved kassering, at de inngår i et system for retur og gjenvinning og at de tas imot vederlagsfritt.

Bedriften plikter å sette seg inn i regler for innkreving av miljøgebyr ved import og produksjon av EE-produkter i Norge. Bedriften plikter også å sette seg inn i regler for refusjon av miljøgebyr. Regler og veiledninger finnes på RENAS’ nettsider www.renas.no.

Bedriften aksepterer innkreving av miljøgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser, slik de blir fastsatt av RENAS. Satsene finnes på Min Side. RENAS kan endre satsene med to måneders varsel.

Bedriften aksepterer en månedlig medlemsavgift satt til kr 190,- per måned.

 

 

Fullmakt for innhenting av import- og eksportdata fra Tvinn systemet

Bedriften gir med dette sitt samtykke til at RENAS kan hente ut import- og eksportdata for bedriften fra Tvinn i den form SSB har mottatt disse fra Tolletaten. Data kan også utleveres i bearbeidet form i henhold til nærmere avtale mellom SSB og RENAS. Bearbeidet form vil normalt være aggregering av data, og ikke endring på data slik de er levert gjennom Tvinn. Samtykket omfatter opplysninger om varenummer iht. tolltariffen, mengde (stykk/vekt) og verdi for import og/eller eksport. Endelig omfatter samtykket oversikt over avsender og opprinnelsesland ved import, for eksport vil det være mottaker og bestemmelsesland.

Produksjon i Norge:

Ved produksjon av EE-produkter i Norge vil innkreving av miljøgebyr baseres på bedriftens egne oppgaver. Veiledning for gebyrberegning for norsk produksjon er tilgjengelig på RENAS’ nettsted: www.renas.no. Gebyret beregnes etterskuddsvis. RENAS kan kreve at den omsetning bedriften har oppgitt som grunnlag for gebyrinnbetaling blir bekreftet av revisor, evt. at RENAS selv foretar en stikkprøvekontroll.

4. Betaling

Betaling av miljøgebyr foretas i overensstemmelse med denne avtalens punkt 3. Ved forsinket betaling beregnes etterskuddsrente i henhold til morarenteloven.

5. Endring av medlemskapsbetingelsene

RENAS’ styre kan vedta endringer i medlemskapsbetingelsene. Slike endringer vil være bindende for partene fra den 1. januar det enkelte kalenderår, dersom endringene skriftlig er utsendt fra RENAS senest 31. mai foregående år.

6. Avtalens løpetid – oppsigelse

Medlemskapet gjelder fra RENAS har mottatt signert avtaleskjema, eller dato angitt på avtalens forside, og ut samme kalenderår. Deretter fornyes avtalen automatisk for ett kalenderår av gangen. Medlemskapet kan sies opp av begge parter med minst 6 måneders skriftlig varsel før utløp av det enkelte kalenderår. Varslet skal sendes skriftlig og må være postlagt senest 30. juni for at avtalen skal utløpe 31. desember samme år.

7. Heving

Dersom forpliktelsene i denne avtale misligholdes av en av partene, og forholdet ikke er rettet opp senest 14 dager etter at avtaleparten har mottatt skriftlig varsel i rekommandert brev i denne forbindelse, kan den andre part heve avtalen med øyeblikkelig virkning.