Foto: Simon Skreddernes

Ingen miljøgifter på avveie

– Et viktig prinsipp for RENAS er at pengene vi betaler anleggene går til sanering av miljøgifter, sier Bjørn Arild Thon, administrerende direktør i RENAS. – RENAS kompenserer anleggene for faktisk mengde uttatte miljøgifter, et prinsipp som skiller oss fra andre aktører i bransjen. Dette er direkte knyttet til vår visjon om «Ingen miljøgifter på avveie», og selve årsaken til at vi eksisterer som selskap, sier Thon. – Anleggene blir ikke «straffet» hvis de får inn avfall med høyere andel miljøgifter enn det en sjablong dekker, og på den måten sikrer vi korrekt håndtering av skadelige stoffer.

Aktørene som har avtale med RENAS fra 01.01.2018:

  • Hellik Teigen
  • Kabel Metall & Trafo Gjenvinning (KMT)
  • Metallco EE (tre anlegg)
  • Metallco Kabel (ny)
  • Norsk Gjenvinning Metall
  • Revac (ny)
  • Stena Recycling (fem anlegg)
  • Østbø

Disse åtte aktørene representerer 14 behandlingsanlegg. Det er to færre enn i inneværende periode, og det var også hensikten i prosessen å redusere antall anlegg. Årsaken til det er blant annet økt profesjonalisering da EE utgjør en større andel av forretningen for anleggene med avtale, i tillegg til at det også letter oppfølgingsarbeidet for RENAS. Samtidig er det fortsatt god geografisk spredning på anleggene, fra Østbø i nord (Fauske) til Stena Recycling i sør (Kristiansand).

Revac som ny aktør

Revac sitt anlegg for behandling av EE-avfall i Vestfold er et av de største og mest moderne i Norge, og inngåelse av kontrakt for den neste treårsperioden er en gledelig nyhet for begge parter. Hos Revac får RENAS nå satt opp en ny prosess for behandling av LCD skjermer, slik at behandling beholdes i Norge og man oppnår økt grad av materialgjenvinning. Tidligere ble disse litt problematiske produktene ofte sendt til utlandet for gjenvinning og termisk destruksjon.

Kabel

RENAS står for ca 95% av innsamlingen av kabel i Norge, totalt over 17 000 tonn i 2016. Metallco Kabel kommer inn som ny avtalepartner og betyr utvidet kapasitet for å behandle kabel i Norge, et viktig poeng i kontraktsprosessen. Fra før har RENAS også et mangeårig og godt samarbeid med Kabel Metall & Trafo Gjenvinning (KMT) og Norsk Gjenvinning Metall for behandling av kabel.

Strømlinjeformet logistikk

Et mål med de nye kontraktene har vært å forbedre logistikken og få mindre håndtering og mellomlagring av avfallet. Avtalene legger nå til rette for å effektivisere transporten av EE-avfallet, samtidig som dokumentasjonskravene blir ivaretatt.

Operativ clearing

I forberedelsene til inngåelse av nye kontrakter har RENAS brukt god tid på å tilpasse til endringene som ble implementert i avfallsforskriften 01.01.2016, som også hadde implikasjoner for behandlingsanleggene. – Det var også en anledning til å revurdere hele modellen vår, både internt og i hele verdikjeden, sier driftssjef i RENAS Per Halvard Øveren. De nye kontraktene har generelt sett strengere krav til behandlingsanleggene hva gjelder mengdekontroll, dokumentasjon, kontroll på nedstrøm og etterlevelse av betingelsene og forutsetningene i kontrakten. Dette gjenspeiler de kravene returselskapene selv har i forbindelse med rapportering til myndighetene og sertifiseringskravene. Dette skal også sikre at man i større grad enn før oppfyller forpliktelsene på innsamlede mengder gjennom operativ drift, med mindre behov for kjøp og salg mellom returselskapene i etterkant.

Tilbudsprosessen

– Arbeidet med ny RENAS-modell for våre behandlingsanlegg og innsamlere har egentlig pågått i tre år, og vi har underveis involvert de fleste av dagens aktører via spørreundersøkelser, telefonintervju og møter. Vi har rett og slett gått akademisk til verks, sier driftssjef Per Halvard Øveren. – Vi støtter oss til forskning for å få til gode og konstruktive forhold til våre samarbeidspartnere og det beste resultatet for miljøet, og har lenge samarbeidet med blant andre førsteamanuensis Bente Flygansvær ved Handelshøyskolen BI, fortsetter han. Alle nåværende og mulige behandlingsanlegg har også hatt mulighet til å gi innspill i tilbudsprosessen og hvordan de har opplevd den. Tilbakemeldingene har utelukkende vært positive.

Nye innsamlingskontrakter

De åtte kontraktspartnerne på behandling representerer 48 innsamlere. RENAS-modellen vil fortsatt ha innsamlerpunkter fordelt utover Norge for å dekke hele landet, og arbeidet er snart i havn med nye kontrakter for innsamlere i tillegg til dem nevnt over for å sikre god geografisk dekning. Disse kontraktene vil også ha oppstart 01.01.2018. – Med en ny differensiert prismodell på innsamling vil vi dekke Norge enda beder enn før sier driftssjef Øveren.

Reduserte priser for medlemmer

Alt i alt har denne forhandlingsrunden også ført til at RENAS har riktige priser på innsamling og behandling hos sine avtalepartnere, noe som vil komme medlemmene til gode i form av reduserte satser på miljøgebyr. – RENAS er en non-profit organisasjon, og reduksjon i kostnader vil gjenspeile seg i lavere priser for bedriftene som tar sitt produsentansvar gjennom oss, avslutter Thon.