miljømerking

Miljømerking er betegnelsen på merking av forbruksvarer for å kunne angi at varen er lite miljøskadelig. Miljømerking er også en stiftelse som ble opprettet av myndighetene allerede i 1989.

Tanken var at miljø ikke skulle være for de få. At alle kunne bli med på å redusere miljø-ødeleggelsene ved å ta riktige valg, blant annet som forbrukere. Merkingen skulle være et redskap for å gjøre det mulig å velge de beste varene og tjenestene.

Som en del av den offentlige «verktøykassa» ble Svanemerket lansert i 1989. Siden den gang har flere merker kommet til, både i Norge, Europa og resten av verden. Forbruket har økt, og behovet for bevissthet er større enn noen gang – både på forbruker- og produsentsiden.

FSC-merkede hagemøbler

Livsløpsperspektiv

Resultatet har blitt et mylder av merker, som det kan være vanskelig å navigere i. I 2015 ble det utført en undersøkelse der 22 prosent av de spurt ikke visste hva Svanemerket var. Like bekymringsfullt var det at enda flere ikke brydde seg. Hele 44 prosent av de spurte svarte at Svanemerket ikke hadde betydning for hvilke varer eller tjenester de valgte.

Det er imidlertid ingen grunn til å la være å bry seg. Miljømerking har definitivt en viktig rolle. Den stiller krav på en rekke områder ut ifra et livsløpsperspektiv. Blant annet stilles det strenge krav til bruk av kjemikalier. Energiforbruket skal være lavt, for å minske klimapåvirkningen. Skogbruk skal være bærekraftig. Det stilles også krav til kvalitet og bruksegenskaper, samt emballasje og avfall.

handle elektronikk

Svanemerket elektronikk

Elektriske og elektroniske produkter har ofte miljøbelastning knyttet til energiforbruk og materialer. Likevel er det mulig for elektriske artikler og batterier å bli Svanemerket. For hver produktgruppe finnes det et dokument som inneholder miljøkravene og opplysninger om hvordan disse skal dokumenteres.

For eksempel skal et Svanemerket batteri ikke ha tungmetallene kvikksølv, kadmium eller bly som del av funksjonen. Det må oppfylle strenge krav til tungmetaller som forurensning i råstoffene og ha god batterikapasitet – som gir lengre levetid og lavere råvareforbruk.

Også hvitevarer, kontormaskiner, TV-er og datamaskiner kan gjøre seg fortjent til miljømerket. Forbrukerne kan enkelt se hvilke produkter som oppfyller kravene på Svanemerkets egne nettsider.

De viktigste merkene

Det skal være lett å ta de rette valgene, og derfor gir vi her en oppsummering over de viktigste miljømerkene. Se etter dem på emballasjen neste gang du er ute og handler, eller på nettsiden når du søker etter tjenester. Det er når forbrukere og produsenter tar dem i bruk, at de får sin verdi.

 

EE-avfall    WEEE-symbol

Elektriske og elektroniske produkter skal være merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet. EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men enten leveres tilbake til en forhandler eller et kommunalt mottak. Alternativt benyttes kommunens innsamlingsordning (for eksempel «rød boks» dersom slik eksisterer).

Ordningen som RENAS er en del av sørger for at det er gratis for forbrukere å levere fra seg EE-avfall

EPEATEPEAT logo

EPEAT – Electronic Product Environmental Assessment Tool – er en  global miljømerkeordning for forbrukerelektronikk. Produktene blir rangert med gull, sølv eller bronse avhengig av hvor mange miljøkriterier de oppfyller.

Datamaskiner, skjermer, nettbrett, kopimaskiner, printere, skannere og TV’er kan gjøre seg fortjent til Epeat-merking. Produktene blir vurdert ut ifra materialvalg, levetid, hensyn til farlige materialer og kjemikalier, hvor enkle de er å resirkulere, energieffektivitet og emballasje. Mobiltelefoner og andre produktkategorier vil bli omfattet av ordningen i framtiden.

80+   80+ logo

80 Plus er et sertifiseringsprogram som viser hvor energieffektiv strømforsyningen i en datamaskin er. I strømforsyninger og -adaptorer går strøm tapt til blant annet varmeutvikling. Et 80 Plus-merket produkt rangeres fra bronse til titanium alt etter hvor effektive de er over 80 prosent. En 80 Plus titanium strømforsyning har en effektivitet på hele 96 prosent ved en belastning på 50 prosent av oppgitt kapasitet.

 

Svanemerketsvanemerket
Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. For å få merket, må en produsent først dokumentere at han klarer alle kravene som er stilt, og deretter betale en avgift. Det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge.

 

Blomstenblomsten
EU-Ecolabel (Blomsten) er det offisielle europeiske miljømerket. EUs Ecolabel er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket.

Merkeordningen inngår som en del av EØS-avtalen og omfatter også Norge. Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

 

CE-merketCE
Den europeiske merkeordningen Communauté Européenne kjenner vi som CE-merket her i Norge. Det er et myndighetspålagt sikkerhetsmerke som alle leker, byggevarer, elektriske og elektroniske produkter som selges i EØS-området må ha.

CE-merket er en deklerasjon på at produsenten eller dens representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet anses å være oppfylt. Kravene skal sikre at verken menneskers sikkerhet og helse eller miljøet skal ta skade av produktet.
Merket sier imidlertid ingenting om varens generelle kvalitet. I Norge er det våre ulike tilsyn som skal ta stikkprøver og sjekke om CE-merkede produkter faktisk fyller kravene.

 

Energiklassifiseringenergimerking
Hvor mye strøm bruker vaskemaskinen? Det skal du enkelt kunne finne ut av ved å sjekke energimerkingen. Merket sier bare noe om bruksfasen, så du kan ikke vite hvor mye energi det har kostet å lage selve produktet.

Energimerkeordningen er også et myndighetspålagt merke, og er obligatorisk for hvitevarer, lyskilder og bygg som omsettes i EU/EØS-området. Det er produsenten selv som avgjør hvilken karakter for eksempel vaskemaskinen skal ha. Norges vassdrags- og energidirektorat, som fører tilsyn med ordningen, har avdekket at det har vært en god del feilmerking av hvitevarer.

 

Enova Anbefaler enova anbefaler
Enova Anbefaler er en merkeordning som skal gjøre det lettere å velge produkter og løsninger med god energikvalitet. I dag omfatter ordningen 3-lags lavenergivinduer, etterisolering opp til energitiltaksmetoden i TEK10.

 

 

Energy starenergy star liten
Energy star er en merkeordning som ble startet av de amerikanske miljøvernmyndighetene, men som er i ferd med å innta EU. Merket finnes på energieffektivt kontorutstyr, datamskiner, monitore, bygningsmaterialer og VVS-utstyr .

 

 

TCOTCO
TCO er en svensk organisasjon som arbeider for en bærekraftig utvikling innen IT. Merkeordning gjelder datamaskiner, monitorer, hodetelefoner og lignende. Merket stiller krav til stråling, kjemikalier, energiforbruk, ergonomi og sosial ansvarlighet.

 

FSC (Forest Stewardship Council) FSC
FSC er en merkeordning som stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.
Merket finner du på hagemøbler, vinduer, grillkull, papir og trykksaker.
FSC-merket er et råvaremerke og omfatter både biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter.

 

PEFC PEFC
PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, og er verdens største skogsertifiseringssystem. Dette er en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter som skal sikre bærekraftig skogbruk.
PEFC er en ren råvaremerking.

 

 

 

Rainforest Alliance rainforest alliance
Rainforest Alliance er et amerikansk miljømerke som viser at det er tatt miljø og bærekraftshensyn under produksjonen. I Norge kan du finne merket på sjokolade, bananer, kaffe, te og trevirke.

Rainforest Alliance arbeider for bevaring av dyreliv og miljø i verdens regnskog og for å sikre biologiske systemer og bærekraftig utvikling. Organisasjonen arbeider også for å bedre forholdene for arbeidere og deres lokalsamfunn. Merket er ikke økologisk.

 

Økotexøkotex
Økotex, er ikke et økologi-merke, selv om det kanskje høres sånn ut. Merket er et kvalitetsmerke som tekstilbransjen utformet på 1990-tallet. Økotex-merket, også kalt Trygge Tekstiler, står på tekstiler som ikke inneholde allergi- eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser og mer. Både råvarer, halvfabrikata og ferdige tekstil-produkter økotex-merkes.

 

GOTSGOTS
GOTS er den internasjonal merkeordning for økologisk tekstiler og står for Global Organic Textile Standard. Produkter med dette merket har minimum 70 % økologisk dyrkede fibre og tekstiler som oppfyller miljø- og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen.

 

Debio debio
Debio har merket mat i over 30 år. De har i dag ikke ett – men mange merker, som alle er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk.

Økologimerkene viser at produktet er produsert uten sprøytegifter og kunstgjødsel. Miljøgevinsten av å utelate slike midler i dyrking av tekstilfibre eller matvarer er stor

Økologimerkene dreier seg bare om råvarefasen til produktet, men kan også brukes på ferdige produkter dersom minst 95 prosent av råvarene er økologiske. Mange tror at økologimerkene viser hvilke produkter som er gode miljøvalg, sunne eller trygge, men det er ikke dette merket forteller. Det sier bare at dyrkingen har skjedd uten skadelige kjemikalier. Resten av produktets reise forteller økologimerkingen ingenting om.

 

Fairtradefairtrade logo

Fairtrade er en internasjonal, ideell organisasjon som sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-merket finnes på et stort antall produkter over hele verden, som mat, drikke, bomull og tekstiler. Merket følger som hovedregel en råvare gjennom hele verdikjeden.

Fairtrade er en av de mest kjente merkeordningene for sosial og bærekraftig utvikling, med høy kjennskap og tillit.

 

KRAVKRAV
KRAV er det svenske merket for økologisk produksjon, men finnes også på en rekke varer i norske butikker.
KRAV-merket garanterer for at en vare er økologisk dyrket. Merket setter krav til at det ikke brukes kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen. Det stilles også høye krav om dyrevelferd, sosialt ansvar og klimapåvirkning.

 

Statskontrolleret økologiskstatskonktrollert økologisk
Statskontrolleret økologisk er det danske merket for økologisk produksjon.
Merket garanterer blant annet at det ikke brukes kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen, og at krav til dyrevelferd er strengere enn i vanlig landbruk. Merket stiller også strenge krav til tilsetningsstoffer.

 

Ecocerteco cert
Ecocert er det franske merket for økologisk porduksjon. Ecocert stiller krav til dyrevelferd og at det ikke brukes kunstgjødsel, syntetiske sprøytemidler eller tilsetningsstoffer.

 

Grønt punktgrønt punkt
Grønt punkt er faktisk ikke et miljømerke, for det sier ingenting om produktets miljøegenskaper. Grønt punkt er derimot en kvittering på at selskapet er med på å finansiere returordningen for emballasjen.
Resirkulering og gjenvinning er viktige prosesser som er bra for miljøet, fordi det krever mindre energi å lage for eksempel dopapir av kartong enn av tømmer. Grønt punkt er et symbol som viser at produsenten har vært med på å finansiere returordningene i Norge.

 

Kilder: erdetfarlig.no, svanemerket.no, forbrukerradet.no, framtiden.no