bærekraftig utvikling for finansnæringen

Det handler om hvordan vi tenker rundt produktdesign, med mindre belastende materialvalg og produksjonsmetoder. Det handler om å lukke egne kretsløp, samarbeid i verdikjeder og samarbeid på tvers av verdikjeder. Det griper inn i strukturer for nye måter å konsumere produkter og tjenester, og produkter som blir til tjenester. Og ikke minst; finansiering og hvordan tilgang på finans og forsikring kan være med å dytte omstillingen i riktig retning og belønne de gode valgene.

Finans Norge lanserte i juni 2018 sin visjon for finansnæringen fram mot 2030 og veikartet som beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring. En velfungerende finansnæring er avgjørende for økonomisk stabilitet og trygghet, og bør være en pådriver for omstilling i andre næringer.

idar kreutzer
Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge.

Veikartet er et 45-siders dokument med grundige analyser og anbefalinger. Noen punkter utpeker seg som spesielt interessante:

Finansnæringens visjon fram mot 2030

«Finansnæringen i 2030 er lønnsom og bærekraftig. Vi finansierer, forvalter og forsikrer med kunnskap om klima. Slik skaper vi verdier og bidrar til grønn konkurransekraft.»

For finansnæringen i 2030 betyr dette

• Åpenhet og tilgang til data og informasjon
• Beslutninger basert på kunnskap om klimarisiko og muligheter
• Økt innovasjonstakt og grønt næringsliv

Figuren under viser hvordan næringen tenker utviklingen fram mot 2030 med kunnskapsutvikling og verktøy, samspill med næringsliv og myndigheter og andre tiltak som vil gjøre finansnæringen til en bidragsyter til at vi når lavutslippssamfunnet.

Finansnæringens figur
Finansnæringen har viktige milepæler frem mot 2030

Klimaendringer er en samfunnsutfordring og en trussel også for finansiell stabilitet.
Norsk finansnæring har stor påvirkning gjennom både kapitalforvaltning og långivning. Norsk finansnæring har en samlet forvaltningskapital på 8 300 milliarder kroner, tilsvarende Statens pensjonsfond utland («Oljefondet»). Norske banker og kredittforetak står for 74 % av næringslivets gjeld. Dette gir finansnæringen en viktig posisjon.

Finansnæringens forventninger og betingelser er viktige for tilrettelegging og som pådriver for omstilling

En viktig oppgave for finansnæringen er å bestemme hvem som får finansiering og til hvilken kostnad, og hvilke produkter og tjenester som skal tilbys i markedet. Finansnæringens forventninger og betingelser er viktige for tilrettelegging og som pådriver for omstilling i den enkelte bedrift og næringslivet som helhet.
Skadeforsikringsforetakene er spesielt viktige i vurderingen av risiko og forebygging av naturskader.

Gjennom å kanalisere kapital og sette krav og forventninger til eiendomsutvikling og bygg, kan finansnæringen bidra positivt til skadeforebygging knyttet til klimaendringer.
Dette arbeidet og samarbeidet med myndigheter og kommuner vil bli enda viktigere i årene som kommer.

finansnæringens veikart figur 3
Veikartet beskriver tverrgående og bransjespesifikke anbefalinger som virker sammen for å nå visjonen
De allmenne anbefalingene fra veikartet:

1 og 2: Harmonisering av begreper og rapportering vedrørende klimarisiko.

3: Kompetanseheving. Klimakompetanse må inn som et krav for eierstyring og selskapsledelse. Klimarisiko må innarbeides bedre i fagplaner og utdanninger i høyere finans- og økonomistudier. Veikartet anbefaler at det etableres et samarbeid for å bygge opp et forskningsmiljø innenfor bærekraftig forvaltning.

4: Inkludere klimarisiko i Finanstilsynets oppdrag.

5: Målrette og forsterke samspillet mellom finansnæringen og offentlige virkemidler

6: Digitalisering. Digitalisering, tingenes internett, maskinlæring og kunstig intelligens endrer forbrukeradferd, konkurransesituasjon og forretningsmodeller. Finansnæringen bør øke digital skreddersøm og datahåndtering for å utvikle og markedsføre lønnsomme og klimasmarte tjenester og produkter. Slik vil næringen også motivere den enkelte kunde til å velge slike produkter og endre egen adferd i mer bærekraftig retning.

7: Medvirke til innovasjon og omstilling.
Veikartet anbefaler at finansnæringen styrker samarbeidet med andre næringer for å identifisere omstillingsmuligheter og finansieringsbehov. Dette kan gjøres gjennom at Finans Norge tar initiativ til samarbeid med andre næringer – som bygg, prosessindustri og olje og gass – for eksempel ved at selskaper, banker og investorer sammen jobber for å identifisere klimarisiko og lykkes med omstilling. Det innebærer også at finansaktørene er gode rådgivere for hvordan selskaper med høy eksponering for klimarisiko kan omstille og er en tydelig stemme i samfunnsdebatten om hvordan vi skal nå Norges klimamål.

At finansnæringen har disse ambisjonene og er representert i en forening som Circular Norway bidrar nettopp til denne helhetstankegangen som vi trenger.

Anja Ronesen er markeds- og kommunikasjonssjef i RENAS.
Innhold og fakta relatert til finansnæringen er hentet fra veikartet, se også dokumentet for øvrige kildehenvisninger.