Ordforklaringer

REACH

Kjemikalieregelverket REACH skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø.

REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals.

Reach er en EU-forordning som i Norge er gjennomført i Reach-forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-05-30-516

Virksomhetene har et stort ansvar for å vite og dokumentere hva de lager, omsetter og bruker av kjemikalier. Informasjon om kjemiske stoffers farlige egenskaper blir med REACH tilgjengelig for alle. Dette er et viktig informasjonsgrunnlag for myndighetene i arbeidet med å regulere farlige stoffer, men også som kilde til informasjon for andre, som virksomheter og forbrukere.

REACH er et grunnleggende og omfattende regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og i faste produkter og legger ansvar og plikter på virksomheter i hele forsyningskjeden.

Virksomheter må registrere sine stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. De må dokumentere egenskapene til stoffene og vise hvordan disse kan håndteres på en trygg måte for helse og miljø, før de kan omsettes på markedet.

Kandidatlista

Stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC, substances of very high concern) føres opp på kandidatlista. Stoffene er kandidater til videre regulering. Virksomheter må informere kunder og myndighetene ved omsetning av faste produkter som inneholder SVHC-stoffer, og legge inn informasjon i databasen hos ECHA.

Substitusjonsplikt

Virksomheter som omsetter eller bruker SVHC-stoffer bør snarest starte arbeidet med å vurdere om disse stoffene kan erstattes med mindre helse- og miljøskadelige stoffer eller alternativ teknologi.

Kilde: miljodirektoratet.no

Ordforklaringer

REACH

Kjemikalieregelverket REACH skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø.