Ordforklaringer

RoHS

RoHS-direktivet regulerer bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

RoHS står for Restrictions of Hazardous Substances eller «begrensning i bruk av farlige stoffer» og er et direktiv som innebærer et forbud mot kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) i visse typer elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Det opprinnelige direktivet kom i 2002, og alle relevante produkter innen EU har måttet følge restriksjonene siden 1. juli 2006. Oppdateringen RoHS2 kom i 2011 og inkluderte overholdelse av RoHS som en forutsetning for CE-merking.

RoHS3 kom i juli 2019 og la til fire typer ftalater til listen over farlige stoffer med innholdsbegrensinger.

I Norge er direktivet inntatt i Produktforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922

Ordforklaringer

RoHS

RoHS-direktivet regulerer bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.