I 2003 var California den første staten i USA som fikk et offentlig resirkuleringsprogram for elektrisk avfall. Nå skal programmet utvides, og en produsentansvarsordning som den norske er blant anbefalingene.

Staten har 40 millioner innbyggere, er verdens femte største økonomi og har lange tradisjoner som den mest progressive amerikanske delstaten når det gjelder miljøpolitikk.

kvinne kjøper elektronikk
Man anslår at det årlig kjøpes hele 120 millioner elektriske enheter – bare i California.

I løpet av 16 år har California’s Electric Waste Recycling Act, såkalte SB20, sørget for trygg håndtering og resirkulering av om lag en million tonn elektrisk avfall. Siden SB20 kun omfatter enheter med videoskjermer, som TV-er og bærbare datamaskiner, trengs det en utvidelse som inkluderer flere typer elektronikk.

– Teknologien endres, og vårt program må også endres. SB20 adresserer bare en brøkdel av de anslåtte 120 millioner elektroniske enhetene som kjøpes i California hvert år. Elektronikk med kompleks teknologi, som er vanskelig å demontere og krever spesiell håndtering, blir i økende grad kastet. Uten en endring i SB20 kan millioner av elektroniske enheter, som ofte inneholder farlige materialer som bly og kvikksølv, bli ulovlig eller feil håndtert, sier informasjonsrådgiver Lance Klug i California Department of Resources Recycling and Recovery (CalRecycle).

Økt produsentansvar

Etter to år med workshops, undersøkelser av resirkuleringsordninger i andre land og diskusjoner med ledende teknologieksperter og andre interessenter kom CalRecycle i fjor med en rekke anbefalinger for fremtidens elektroniske avfallshåndtering i California. Blant de mest sentrale anbefalingene er:

• Utvidelse av antall og type produkter som omfattes av programmet. Definisjonen av elektronisk avfall utvides til å dekke alle produkter som krever batterier eller strømkabel.
• Økt produsentetansvar gjennom rapporteringskrav, merking og insentiver for å fremme holdbarhet, reparasjon, avfallsreduksjon og resirkulerbarhet.
• En overgang fra dagens forbrukeravgift til et produsentfinansiert program.

menn samler EE-avfall
California har 40 millioner innbyggere og er verdens femte største økonomi. En EE-dugnad her vil være av betydning.

– Vi ønsker å utforske en overgang fra den nåværende ordningen med forbrukeravgift til et produsentfinansiert program for å dekke kostandene ved korrekt håndtering av elektroniske produkter når de ikke virker lenger, sier Klug.

– En produsentansvarsordning vil kreve færre offentlige midler til tilsyn og administrasjon på både statlig og lokalt nivå, fordi ansvaret for å finansiere og implementere et resirkuleringssystem flyttes over til produsentene, legger han til.

Langsiktig overgang

CalRecycle er imidlertid opptatt av å beskytte den omfattende infrastrukturen som har utviklet seg i California som følge av SB20.

– I første omgang anbefaler vi å legge til nye produkter under det eksisterende avgifts- og betalingssystemet for å løse den akutte miljø- og sikkerhetsrisikoen for elektronisk avfall som ikke dekkes av dagens program. Samtidig vil vi fortsette å undersøke om en langsiktig overgang til en tilnærming som legger mer ansvar på produsenter av elektroniske enheter er mulig, forteller Klug.

CalRecycle har studert ulike modeller for håndtering av elektrisk avfall i hele verden, blant annet EUs WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-direktiv. I Norge er RENAS en del av ordningen som sørger for at det er gratis for forbrukere å levere fra seg elektronisk avfall. Hvis en produsentansvarsordning som den norske skal introduseres i California, vil det kreve både en detaljert overgangsplan og lovgivende tiltak.

– Det vil ta tid å utforske hvordan man effektivt overfører og til slutt konverterer til en produsentansvarsmodell som kan være like robust som det eksisterende programmet – uten å forårsake en betydelig forstyrrelse av industri og markeder som allerede eksisterer, sier Lance Klug.