grønn vekst

I løpet av de siste tiårene har miljøansvar gått fra å være et konkurransefortrinn til å bli en forutsetning for seriøs forretningsdrift. Ingen bedrift vil i dag bli tatt på alvor om den ikke tar ansvar for sitt utslipp, sitt energiforbruk eller sitt avfall.

Men skal ansvaret være effektivt, reelt og varig må det innordne seg næringslivets naturlover. Det må gjøres økonomisk bærekraftig. Dette skjer ikke først og fremst gjennom myndighetsregulering eller skatteinsentiver – det skjer gjennom dialog, innovasjon og forretningsutvikling. Jeg vil her presentere fem bud for et økonomisk bærekraftig miljøansvar:

grønn vekst1. Fokuser på ressursbruken

Altfor ofte settes lønnsomhet og bærekraft i et kunstig motsetningsforhold til hverandre. Når fokuset settes på bærekraft frykter man at det vil gå ut over lønnsomheten, og når lønnsomheten settes under lupen tenker de færreste at bærekraft er svaret. Men de to er ikke motsetninger. Lønnsomhet og bærekraft går hånd i hånd – hvis man ser det hele i et ressursperspektiv. For reduserer man ressursbruken, gjennom for eksempel energiøkonomisering, økt materialutnyttelse eller redusert vannforbruk, får man både bærekraft og lønnsomhet på kjøpet.

2. Utfordre verdikjeden

Mange bedrifter ser i dag verdikjeden kun som en serie uavhengige steg, hvor en isolert optimalisering av hvert enkelt steg automatisk vil gi en optimalisert helhet. Denne tankegangen er gammeldags og begrensende. Et bærekraftig miljøansvar er avhengig av at verdikjeden sees i et helhetlig perspektiv. Og utfordres. For eksempel kan en dyrere, mer miljøvennlig leverandør gi høyere lønnsomhet totalt sett enn en billigere – hvis bare bedriften klarer å kommunisere denne verdien ut i markedet. Og avfall bedriften i dag må betale for å bli kvitt kan i stedet bli en verdifull inntektskilde – hvis bare bedriften finner et marked for det.

3. Riv barrierene

Miljøarbeidet i norske bedrifter diskuteres stort sett i kjente og vante kanaler, begrenset til egen bedrift, bransje eller fagfelt. Frykten for å blottstille egne svakheter er større enn ønsket om å gjøre dem til styrker. Men et bærekraftig miljøansvar krever nye løsninger, og nye samtalepartnere. For nye ideer oppstår i møtet mellom ulike perspektiver, erfaringer og behov. En prestisjeløs dialog på tvers av bransje og fagfelt vil bringe oss nærmere løsningene – og løsningene nærmere en realisering. Det er ikke bak barrierene vi gjør miljøansvaret bærekraftig. Det er uten dem.

grønne penger4. Dyrk innovasjonen

Et bærekraftig miljøansvar krever utvikling av nye produkter, forretningsområder og -modeller. Men innovasjon skjer ikke av seg selv. Når innovasjonsarbeid lykkes er det et resultat av målrettet og kontinuerlig innsats, forankret i bedriftens strategiske fundament. Innovasjonen må dyrkes. Arenaer må skapes, initiativ må oppmuntres og resultat belønnes. Innovasjon handler ikke først og fremst om å løse utfordringer, men om å finne muligheter. Det krever både vilje til å lykkes og mot til å feile. Det koster, men tilbakeskuende vanetenking koster mer. For både bedriften og miljøet.

5. Skap markedet

Nye produkter og tjenester krever et nytt marked. Dersom miljøansvaret skal bli bærekraftig må det utvikles en etterspørsel etter de produkter ansvaret avføder. For eksempel har skepsisen lenge vært stor til gjenvunnet plast, men gjennom kontinuerlig produktutvikling og løpende dialog har gjenvinningsindustrien klart å skape økt tillit – og et marked for denne plasten. Ikke alle produkter overlever møtet med markedet, men produkter som blir utviklet, markedsført og distribuert med tanke på kundens behov vil gjøre det. Og med det følger et lønnsomt – og bærekraftig – miljøansvar.