EE-produkter inneholder stoffer som kan være skadelige for mennesker og miljø. Det er bakgrunnen for at alle importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har ansvar for disse gjennom hele livsløpet. Det er dette som er produsentansvar.

Miljødirektoratet gjennomførte nylig tilsyn i samarbeid med fylkesmannen for å sjekke at forhandlere følger opp dette ansvaret. Aksjonen i seks fylker avdekket at ikke alt EE-avfall blir forsvarlig håndtert.

– Forhandlerne har ansvaret for at EE-avfallet blir samlet inn og levert til et godkjent mottak. Tilsynsaksjonen viser at bransjen har et stort forbedringspotensial for å sikre at dette faktisk skjer, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

6 av 10 bryter kravene

Kasserte EE-produkter skal lagres slik at de ikke utgjør en fare for forurensing eller skade på mennesker eller dyr. Dessuten skal ikke mulighetene for ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet reduseres. Forhandlere skal også iverksette tiltak for å forhindre tyveri.

I Miljødirektoratets aksjon ble 35 forhandlere av elektriske og elektroniske produkter i Hordaland, Møre- og Romsdal, Oslo, Akershus, Oppland og Vestfold kontrollert.

Resultatet avslører at seks av ti forhandlere bryter kravene i avfallsregelverket.

For dårlig oppbevaring og sikring av EE- avfall og for dårlig informasjon til kundene om returordningen for EE-avfall, er bruddene som går oftest igjen.

– Vi vil bruke resultatene og informasjonen fra tilsynsaksjonen til å vurdere hvilke tiltak som kan bidra til å redusere problemet med at EE-avfall havner på avveier, sier Bjørn Bjørnstad.

Informasjonsplikt

Alle bedrifter som selger elektriske og elektroniske produkter har etter avfallsforskriften plikt til å informere om returordningen for EE-avfall. Kravet gjelder ikke bare butikker, men også engrosfirmaer, deleleverandører og nettbutikker, alle som på en eller annen måte omsetter EE-produkter.

Det skal informeres gjennom oppslag i alle butikklokaler, fremvisnings- og utstillingslokaler, på midlertidige utsalgssteder og i alt salgs- og informasjonsmateriell som publiseres i tilknytning til salgsvirksomheten, både i elektroniske og papirbaserte medier. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon. Den skal informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas i mot vederlagsfritt.

I rapporten fra tilsynet konkluderer Miljødirektoratet med at 40% av de kontrollerte virksomhetene ikke følger informasjonsplikten.

«For at returordningen skal fungere etter intensjonen er det viktig at forbrukere er kjent med at EE-avfall ikke skal avhendes sammen med husholdningsavfallet. Dersom forbrukere ikke har enkle og forutsigbare løsninger for innlevering av EE-avfall, vil dette avfallet fort bli kastet i restavfallet eller andre steder hvor avfallet ikke blir håndtert forsvarlig, noe som kan medføre spredning av helse- og miljøfarlige stoffer» konkluderer rapporten.

Her kan du lese hele avfallsforskriften