Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen står for 40 prosent av samlede klimagassutslipp i verden. I Norge omsetter byggenæringen for 600 milliarder kroner årlig og sysselsetter en kvart million mennesker. Det er Norges nest største fastlandsnæring. Likevel har næringen hatt lav produktivitetsvekst de siste 20 årene. Nå har aktører fra hele verdikjeden samlet seg for å lage effektive og langsiktige løsninger for hvordan de kan skape ny vekst ved å gå fra lineær til sirkulær økonomi.

Innovasjonsprogrammet går under navnet «Byggfloken». Deltakerne har siden oppstarten i mars 2018 kartlagt utfordringene i dagens verdikjede og i løpet av et halvt år har de sammen utviklet 19 konsepter, og gått i dybden på ni av disse, for en mer bærekraftig næring.

Torsdag 13. September ble Byggflokens 9 hovedkonsepter lansert – “Byggeklosser for sirkulærøkonomisk bygg-, anleggs-, og eiendomsbransje”. Konseptene er presentert nærmere på www.reformater.no.

De 9 konseptene er organisert innenfor tre hovedtemaer:

Bedre bestilling

  • Sirkulære anskaffelser
  • Ombruksrådgiver
  • Sirkulator

Utforming for ombruk

  • La bygga leve
  • SirkLAB
  • byggigjen.no

 Bærekraftig drift

  • Bygg som lærer av bygg
  • Grønn oppussing
  • Eie eller leie?

RENAS er en av initiativtakerne bak Byggfloken sammen med Circular Norway, Statsbygg og Building Smart Norway. Se oversikt over deltakerne under:

Prosessen har vært fasilitert og styrt av innovasjonsselskapet Æra Strategic Innovation.

Bjørn Arild Thon forklarer hvorfor RENAS har engasjert seg i prosjektet:

– Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) har tradisjonelt vært lite innovativ med tanke på sirkulærøkonomiske tilnærminger. Sektoren er en storforbruker av alle typer materialer og har et stort potensial for fornying og innovasjon. I tillegg ser vi en enorm utvikling av ny teknologi (avanserte produkter, digitalisering, m.m.) som er i ferd med å treffe bransjen. Veldig mange av våre kunder er tilknyttet BAE-bransjen og det var da helt naturlig å sette fokus på sirkulærøkonomisk innovasjon innen dette feltet.

Det er åpenbart at ingen klarer å lage sirkulære prosesser og systemer alene, der ressursene i størst mulig grad føres tilbake i ny produksjon av nye produkter. Dette krever innsats og samarbeid på tvers av bransjer og fagfelt helt fra planleggings- og designfasen til gjenvinningsfasen. Alle deler av verdikjedene må bidra for å oppnå en bærekraftig sirkulærøkonomisk ressursforvaltning. Vi stilte oss spørsmålet i RENAS hvordan vi med vår posisjon, kunnskap og erfaring kan bidra for våre kunder med økt verdiskapning og bærekraftige forretningsmodeller inn i fremtidens sirkulærøkonomi? En del av svaret på ble å være med å stifte Circular Norway i 2017, sier Bjørn Arild Thon som også er styreleder for foreningen.

– Jeg håper prosjektet vil inspirere andre næringer. Satsningen føyer seg inn i europeisk tendens hvor bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen trer fram som foregangssektor på sirkulærøkonomi, sier Harald Nikolaissen, administrerende direktør i Statsbygg.

– Konseptene inkluderer bestillinger og anskaffelser, utforming av tjenester og forretningsmodeller, og bruk av teknologi innen energi, transport og ressursbruk. Ved å få på plass effektive digitale plattformer som driver innovasjon, sikrer standardisering og satsing på kompetanseutvikling er målet at bygg designes og tegnes med produkter, tjenester og materialer – som aldri ender opp som avfall, sier Mads Bruun Høy i Æra Strategic Innovation.

– Byggfloken er et veldig godt initiativ, spesielt i Norges arbeid for å oppnå FNs bærekraftsmål. Vi er glad for at bransjen nå har gått sammen for å finne en løsning på felles utfordringer. Digitalisering er driveren i dette arbeidet, og en viktig del av Norges arbeid for å oppnå bærekraftsmålene, sier Sigve Pettersen i buildingSMART.