Nordisk skog, solstråler

Mer offensiv virkemiddelbruk vil ikke bare kunne fremme global klimainnsats, men styrke nordisk konkurranseevne og eksport av klimaløsninger til resten av verden. Det kommer frem i studien, som er basert på intervjuer med 38 konsernsjefer og andre ledere i store nordiske selskap. Å gjøre alle offentlige innkjøp fossilfrie og innføre flere felles nordiske standarder kan være virkemidler som bidrar til dette.

Norge 203040, svenske Hagainitiativet, finske Climate Leadership Council, og Icelandic New Energy står bak intervjustudien som er skrevet av Hagainitiativet på oppdrag for Nordisk Ministerråd. Norske virksomheter som er intervjuet er ASKO, Posten/Bring, Ruter, Statkraft, Statoil, Storebrand, TINE, Veidekke og UMOE. Last ned rapporten her.

Tre av fire sier virksomheten deres kan bli helt utslippsfri

Intervjustudien viser at klimaendringer og overgangen til en grønnere økonomi ligger langt fremme i bevisstheten hos konsernsjefer og toppledelse i nordiske selskaper. Det er en sterk forpliktelse fra ledende nordiske eksportselskaper til å redusere både egne utslipp og være en del av den globale klimaløsningen, og rapporten viser en rekke eksempler på det. Hele tre av fire intervjuede bedrifter sier de kan nå null netto utslipp av klimagasser, og halvparten av de som sier dette, sier det kan skje før 2050. Mange nordiske selskaper i undersøkelsen ser også klimainvesteringer som en nødvendighet for å styrke sin posisjon i det globale markedet og sikre langsiktig overlevelse.

En mer ambisiøs klimapolitikk vil gi mer ambisiøse mål for næringslivet

De nordiske landene har de siste årene samlet sett lykkes med både å redusere klimagassutslipp og skape økt vekst, og har hver for seg allerede mange gode løsninger, slik det blant annet pekes på i den nylig lanserte rapporten Nordic Action on Climate Change. Når lederne ble intervjuet om nøkkelen til suksess var resultatet entydig. Langsiktige, forutsigbare regelverk og markedsbaserte politiske instrumenter har gjort det mulig for bedrifter å redusere sine utslipp. At Norden har god tilgang til fornybar energi og et høyt innovasjonsnivå, har også spilt en viktig rolle. Alle selskaper ser en sammenheng mellom utslippsreduksjoner på den ene siden og lønnsomhet og effektivitet på den andre, og mange ser det som en konkurransefordel. Derfor er det ikke overraskende at selskapene ønsker en mer ambisiøs klimapolitikk utformet i tettere dialog med næringsliv og sivilsamfunnet for å øke tempoet i det grønne skiftet fremover. Hele 50 prosent av de intervjuede selskapene sier de kan sette mer ambisiøse mål enn i dag hvis politikken går i riktig retning.

– Gjør alle offentlige anskaffelser i Norden fossilfrie!

Dette er ett av forslagene fra de fem nordiske næringslivsnettverkene som stod bak rapporten. Målet med rapporten er å gi politikere et innblikk i hvordan det nordiske næringslivet kan bidra til en raskere overgang til et lavutslippssamfunn med styrket nordisk konkurranseevne. På bakgrunn av ideer som kom frem i intervjuene har de identifisert fire strategier som vil fremme en raskere omstilling for regionen:

  • Gjøre alle offentlige innkjøp fossilfrie eller klimanøytrale for å skape marked for klimaløsninger og styrke selskaper som leder an i det grønne skiftet, etter modell blant annet fra den norske elfergerevolusjonen.
  • Skape felles nordiske standarder for å bidra til et enklere marked for innovasjon og utvikling, og bidra til strengere krav til standarder for bærekraftige løsninger globalt.
  • Sett mål for innbyggernes karbonavtrykk for å økte bevisstheten blant forbrukerne til mer klimavennlige valg, og skape etterspørsel for mer ansvarlige bedrifter, etter modell fra Finland.
  • Bidra til statlig risikodeling gjennom en offentlig investeringsbank med økonomi til å støtte lovende klimaløsninger og ta nye ideer til markedet raskere.

Norden kan spille en viktig rolle for å bidra til å nå målene i Paris-avtalen. Mange bedriftsledere tror at Norden kan spille en viktigere rolle internasjonalt, og styrke den globale klimainnsatsen. Flere peker på at ved å snakke med én stemme, er Norden i stand til å utfordre EU til å komme opp med mer ambisiøs klimapolitikk, presse på for høyere ambisjoner og sette den rette prisen på utslipp. Dette er ikke bare bra for klimaet, men også for bedrifter og nordisk konkurranseevne.

Avsendere av forslagene fra næringslivsnettverkene er Nina Ekelund, administrerende direktør, Hagainitiativet, Svante Axelsson, Nasjonal koordinator, Fossilfri Sverige, Jouni Keronen, administrerende direktør, Climate Leadership Coalition, Jens Ulltveit-Moe, leder, styrekomité for Norge 203040, Anna Margrét Kornelíusdóttir, prosjektleder, Icelandic New Energy.