Materialer

Kritiske råmaterialer og forsyningssikkerhet i Norge

Vi har avholdt det første av flere rundebordssamtaler om kritiske råmaterialer. Ta kontakt om du er interessert i å være med!

Sammen med Bergen Næringsråd inviterte RENAS og Circular Norway til det første av flere rundebordssamtaler om kritiske råmaterialer, i Bergen 17. februar.

Forsyningssikkerhet for kritiske råmaterialer har blitt løftet opp som et sentralt tema i EUs industristrategi, og er en nøkkel i ambisjonene om elektrifisering, digitalisering og grønn omstilling. Også i Norge arbeider Regjeringen med en mineralstrategi som en del av veikartet «Grønt industriløft».

I samtalen fikk vi fram gode eksempler på hva norsk næringsliv, forskningsmiljøer og organisasjoner mener er muligheter og hindre mot bedre forsyningssikkerhet og industriutvikling innen kritiske råmaterialer.

Problemstillingen er ikke forstått godt nok

Planene og ambisjonene for elektrifisering og omstilling medfører et ekstra behov for kritiske råmaterialer som er enormt. Gapet mellom hva vi har tilgjengelig på kort sikt og dette ekstra behovet er ikke godt nok forstått. Heller ikke er det en forståelse for at omstillingen, det grønne skiftet, egentlig går ganske sakte, og for sakte med tanke på å nå 1,5 graders målet.

Mineralutvinning i verdensklasse

Hva betyr det egentlig å etablere mineralutvinning i verdensklasse? For deltakerne på rundebordet betyr det alt fra å sikre forsyningslinjer, ivareta klima- og miljøperspektivet, få betalt for å handle etisk eller bærekraftig, og tørre å tenke stort med tanke på både systemendringer og ambisjonene for velferdsstaten Norge. Det inkluderer å se mulighetsrommet i å etablere alternative praksiser.

Vi kan for eksempel sette et mål eller gi en verdi til å ha en høy og målrettet utnyttelsesgrad, med ambisjoner om å bli verdensledende på både urban mining (gjenvinning) og mineralutvinning til lands og til havs. Vi kan etablere alternative forsyningslinjer lokalt og bygge allianser internasjonalt som er mer etiske, miljøvennlige og etterrettelige enn dagens verdikjeder. Og myndighetene må tørre å satse på systeminnovasjon og sirkulærøkonomi som forutsetter at vi endrer hvordan vi tenker på et overordnet nivå om hva vi måler, hva vi tillater, hvordan vi kjøper inn og hva vi gir støtte.

Å gjøre gode valg

Mange hensyn står mot hverandre, og prioriteringer betyr ofte også å velge bort noe. For å kunne prioritere riktig er det nødvendig med en god kartlegging av hva som er Norges forutsetninger, og hva som er kritisk for norsk industri. Med en slik kartlegging kan vi gjøre riktige valg, gode prioriteringer og sette fornuftige krav og mål, samtidig som vi løfter fram konkurransefortrinn.

Tusen takk til bedriftene og organisasjonene som var med oss i Bergen: ADEPTH Minerals, BIR AS, Corvus Energy, NORCE, GCE Ocean Technology, Raftostiftelsen og vertskapet vårt Bergen Næringsråd.

RENAS og Circular Norway planlegger en serie slike rundebordsmøter ulike steder i landet, og vil oppsummere disse i et notat som overleveres næringsministeren senere i vår. Ta kontakt med oss i RENAS om du ønsker å være med i samtalen!

  • Tre personer står ved siden av hverandre.

    Bjørn Arild Thon, Monica Mæland og Alexander Christensen

  • En gruppe mennesker som forsyner seg med lunsj i et konferanselokale

    Frokostmingel før rundebordssamtale

  • Dame i dress som prater i et møte i et møterom

    Rundebord hos Bergen Næringsråd