Miljøgifter

Bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er betegnelsen på omkring 75 organiske stoffer som inneholder brom.

Mange elektriske produkter inneholder bromerte flammehemmere. Bromerte flammehemmere tilsettes produkter, komponenter og materialer for å gjøre dem mindre brennbare. Dette kan være alt fra TV-er, datamaskiner og projektorer, til kabler, stikkontakter og kretskort. Enkelt sagt finnes det ofte bromerte flammehemmere i plastkomponenter som blir varme under bruk.

Bromerte flammehemmere kan ha alvorlige effekter både for helse- og miljø. Flere av stoffene er såkalte persistente organiske miljøgifter (POP-er) som kjennetegnes ved at de er giftige og tungt nedbrytbare stoffer som oppkonsentreres i dyr og kan fraktes over store geografiske avstander med luft- og havstrømmer. Bruken av bromerte flammehemmere økte kraftig fra 1995 fram til 2005-2006. Etter dette har bruken av de farligste flammehemmerne gått ned, blant annet på grunn av internasjonalt forbud mot penta- og okta-BDE. Forbud globalt fører imidlertid gjerne til økt bruk av andre flammehemmere, som kan være andre bromerte-, fosfor- eller klororganiske flammehemmere.

Miljødirektoratet anbefalte i juni 2021 at et nytt stoff føres opp på den nasjonale prioritetslista med kjemikalier som skal fases ut, nemlig det flammehemmende stoffet TBPH (Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate), som brukes i blant annet ulike typer plast, i elektriske ledninger, kabler, isolasjonsmaterialer, byggematerialer, tettemidler og lim. Det brukes blant annet som et alternativ til den bromerte flammehemmeren pentaBDE, som er forbudt globalt etter initiativ fra Norge.

TBPH er funnet hos dyr høyt oppe i næringskjeden i hele verden. I Norge er det blant annet funnet i spurvehauk og rødrev i Oslo-området og i ringsel og isbjørn på Svalbard. Det er også funnet i husstøv, og det er påvist i blod hos mennesker og i morsmelk hos ammende kvinner. Det viser at vi sannsynligvis eksponeres for stoffet daglig.

Stoffer som står på prioritetslista er strengt regulert gjennom utslippstillatelser til industrien og til avfallsbehandling. Miljødirektoratet bruker også lista til å prioritere hvilke stoffer de jobber med å få regulert bedre internasjonalt.

I Norge finner vi først og fremst bromerte flammehemmere i elektriske og elektroniske produkter og i kjøretøy. RENAS samlet i 2020 inn nesten 488 tonn med plast inneholdende bromerte flammehemmere.

Se også https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/miljogifter/prioriterte-miljogifter/bromerte-flammehemmere/.

Miljøgifter

Bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er betegnelsen på omkring 75 organiske stoffer som inneholder brom.