Miljøgifter

Kadmium – miljøgift

Kadmium er et tungmetall som sammen med nikkel utgjør viktige bestanddeler i oppladbare batterier til elektrisk verktøy.

Kadmium og kadmiumforbindelser er akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. De fleste kadmiumforbindelser er også kreftfremkallende. Kadmium gir mulig fare for skade på forplantningsevnen og foster. I pattedyr hopes kadmium opp i nyrene og gir kroniske nyreskader. Kadmium konkurrerer med kalsium i skjelettet og høyt belastningsnivå av kadmium kan føre til deformasjoner. Kadmium tas også opp gjennom lungene og kan gi akutt skade i lungene.

De norske utslippene av kadmium er betydelig redusert i forhold til for 20 -30 år siden. I 1985 var de totale nasjonale utslippene ca. 43 tonn. De siste 10 årene har det derimot vært små endringer i utslippene av kadmium.

Fra 1995 til 2013 ble utslippene redusert med rundt 75 prosent. Dette skyldes i hovedsak at utslippene fra de to største kildene har blitt kraftig redusert. Olje- og gassvirksomhetens utslipp ble redusert med 98 prosent, og industriutslippene ble redusert med 70 prosent. Industrien var fortsatt den største utslippskilden i 2013.

Kadmium ble forbudt i EE-produkter i 2006. Bærbare kadmiumbatterier, unntatt elektroverktøy, ble forbudt i 2009.

Miljøgifter

Kadmium – miljøgift

Kadmium er et tungmetall som sammen med nikkel utgjør viktige bestanddeler i oppladbare batterier til elektrisk verktøy.