Miljøgifter

Ftalater, DEHP

Mange ftalater har reproduksjonsskadelige og/eller miljøskadelige effekter.

Ftalater er en stoffgruppe som består av mange forskjellige stoffer. Ftalater brukes hovedsakelig som mykner i plastprodukter, særlig i PVC. Myk PVC brukes for eksempel i kabler.

DEHP (di-(2-etylheksyl)ftalat) ble oppført på norske myndigheters prioritetsliste i 2002, mens BBP (benzyl butyl ftalat), DBP (dibutyl ftalat) og DIBP (diisobutyl ftalat) ble oppført i 2018. DEHP, BBP, DBP og DIBP er forbudt i elektriske og elektroniske produkter gjennom EUs RoHS-direktiv. I Norge er dette tatt inn i produktforskriften.

Prioritetslisten er listen over de mest helse- og miljøskadelige kjemikaliene hvor målet er å stanse bruk og utslipp av stoffene. Utslippene av DEHP i Norge er redusert med ca. 50 prosent siden 1995, men de siste årene har importen av produkter vi antar inneholder DEHP økt. Dermed kan det antas at også utslippene har økt tilsvarende.

Miljødirektoratet har beregnet utslipp av DEHP til luft, jord og vann til å være rundt 144 tonn i 2017. Kabler og elektriske produkter sto for omlag 50 prosent av disse utslippene.

RENAS samlet i 2017 inn 16 992 tonn med kabler og ledninger og sørget for korrekt behandling av dette farlige avfallet.

Utslipp av DEHP i 2017

 

Miljøgifter

Ftalater, DEHP

Mange ftalater har reproduksjonsskadelige og/eller miljøskadelige effekter.