En gammel sølvgrå støvsuger ligger på et berg av oppmalt plastavfall.

EE-avfall

Hva er EE-avfall?

EE står for elektronisk og elektrisk. Disse produktene skal ikke kastes i restavfall etter bruk, men leveres i egne beholdere for EE-avfall. Produktene kan både inneholde farlige miljøgifter som vi må behandle spesielt, samtidig som de inneholder verdifulle materialer som er viktig at vi gjenvinner på riktig måte. For eksempel finner vi mer gull i gamle PCer enn i gullgruver.

Hva skal sorteres som EE-avfall?

Alle ødelagte elektriske og elektroniske produkter som går på strøm eller bruker batteri, skal sorteres som EE-avfall. Det kan være for eksempel leker med lyd eller lys, verktøy eller tv-er. Lyspærer, lysstoffrør og batterier skal også sorteres for seg.

Hvem tar imot EE-avfall?

Produsentansvarsordningen gir privatpersoner muligheten til å levere utgåtte elektriske og elektroniske produkter gratis til butikker som selger samme type produkter, eller til et kommunalt avfallsmottak.

Hvor kaster man EE-avfall?

EE-avfall skal leveres på butikker som selger denne type produkter, eller leveres til et kommunalt avfallsmottak.

Batterier kan kastes i egne beholdere i butikken, eller på avfallsmottaket. Husk å tape polene.

EE-avfall og batterier er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at de ikke skal kastes i restavfallet.

Et samlebånd i et avfallsanlegg med produkter på. I front ligger det et strykejern.
Gjenvinning kan føre til sirkulærøkonomi: Dette strykejernet er blant mange EE-produkter som blir til materialer som skal brukes på nytt. Å gjenbruke noe framfor å utvinne helt nye materialer, er viktig for å få til sirkulærøkonomi.

Sirkulærøkonomi

Hva er sirkulærøkonomi?

En økonomi som baserer seg på at vi bruker om igjen, reparerer og gjenvinner, i stedet for stadig å utvinne nytt. På denne måten sikrer vi at færrest mulig ressurser går tapt, men holdes i kretsløpet. Dette i motsetning til en lineær «bruk og kast»-økonomi, som forutsetter ubegrensede ressurser.

Hvorfor er sirkulærøkonomi viktig?

Sirkulærøkonomi bidrar til ressurseffektivitet, det vil si bedre utnyttelse av ressursene vi har tilgjengelig. Det gjør også at vi får en bedre utnyttelse av knappe ressurser. Med sirkulærøkonomiske prinsipper kan vi utvikle økonomien og nye arbeidsplasser innenfor jordens tålegrenser. Mindre uttak av nye ressurser, mindre ny produksjon og bruk av fornybar energi bidrar også til utslippskutt.

Hvordan får vi til sirkulærøkonomi?

Circular Norway er en pådriver for omstilling av norske bedrifter og kommuner til sirkulærøkonomi gjennom rådgivning og bruk av praktiske verktøy, innovasjon og forretningsutvikling. Circular Norway er et datterselskap av RENAS.

Circular Norway’s samarbeidspartner Circle Economy har utviklet åtte nøkkelprinsipper for å oppnå sirkulærøkonomi:

  1. Prioriter fornybare ressurser
  2. Ivareta og forleng levetiden på det som allerede er produsert
  3. Bruk avfall som en ressurs
  4. Design produkter for sirkularitet
  5. Innover forretningsmodeller
  6. Ta i bruk digital teknologi
  7. Samarbeid for felles verdiskaping
  8. Styrk og utarbeid ny kompetanse

Hvor sirkulært er Norge?

Circular Norways materialstrømsanalyse viser at kun 2,4 prosent av ressursene vi bruker går tilbake i kretsløpet. Dersom vi tar i bruk de åtte grunnprinsippene kan vi øke sirkulariteten til opp mot 46 prosent.

Klosser i forskjellige farger som symboliserer FNs 17 bærekraftsmål.
De 17 målene: FN har utviklet 17 bærekraftsmål som handler om miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Bærekraftsmål

Hva vil det si å være bærekraftig?

Ifølge FN-rapporten «Our Common Future» er en bærekraftig utvikling i denne sammenhengen når utviklingen imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Det er vanlig å se på tre dimensjoner av bærekraftig utvikling; miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. FN har brukt disse dimensjonene for å utvikle sine 17 bærekraftsmål. Disse er utformet for å se miljø, sosial utvikling og økonomi i sammenheng med endringene og utfordringene verden står i.

 

Urban mining

Hva menes med urban mining?

Tradisjonell gruvedrift fører til store avfallsmengder og C02-utslipp. Det moderne og klimavennlige alternativet er urban gruvedrift (urban mining), som handler om å se og utnytte ressursene i avfallet vårt. For eksempel inneholder ett tonn mobiltelefoner cirka 300 gram gull, tre kilo sølv og 100 gram kobber, samt sjeldne metaller som platinum, ruthenium, indium og vismut.

Urban gruvedrift blir mulig gjennom gode resirkuleringsordninger som holder materialene i kretsløpet, og reduserer behovet for tradisjonell gruvedrift. Her kan du lese mer om hvordan ditt EE-avfall blir gjenvunnet.

To personer med verneutstyr håndterer miljøskadelige lysstoffrør.
Farlig for naturen: I løpet av 2023 ble lysstoffrør med kvikksølv forbudt. Kvikksølv er en miljøgift og har negativ påvirkning på natur, dyr og mennesker.

Miljøgifter

Hva er miljøgifter, enkelt forklart?

Alle stoffer som kan være svært skadelige for helse og miljø kan regnes som en miljøgift. Eksempler er tungmetaller som bly og kvikksølv, klorforbindelser og skadelige gasser.

Hvorfor er miljøgifter et problem?

Miljøgifter kan gjøre skade på natur, dyr og mennesker. For oss mennesker kan noen miljøgifter være kreftfremkallende og forårsake reproduksjons- og arvestoffskader.

Hvordan oppstår miljøgifter?

Miljøgifter oppstår blant annet gjennom produksjon av EE-produkter og andre produkter der tungmetaller eller kjemikalier er en naturlig bestanddel. De kan også oppstå gjennom utslipp fra eksempelvis transport, industri og landbruk.

En person i en synlig jakke holder en håndfull fargerikt plastavfall på et gjenvinningsanlegg.
Gjenvinning lønner seg: På avfallsanlegget til vår samarbeidspartner Revac blir 85 prosent av bestanddelene i EE-avfallet materialgjenvunnet. Å gjenvinne EE-avfall nytter, med andre ord.

Gjenvinne

Hva er gjenvinning, enkelt forklart?

Gjenvinning kan deles inn i to hovedkategorier; materialgjenvinning og energiutnyttelse. Materialgjenvinning er å separere produkter til ulike råvarer, som deretter kan brukes i produksjon av nye produkter. Omtrent 80 prosent av bestanddelene i EE-produkter blir materialgjenvunnet. Her kan du se hva som skjer med EE-avfallet på avfallsanlegget.

Størsteparten av det som ikke kan materialgjenvinnes blir brukt til energiutnyttelse, som er når avfall forbrennes i et anlegg som produserer energi og varme.

Er gjenvinning og resirkulering det samme?

Ifølge Språkrådet er resirkulering et vidt begrep om prosesser som gjør det mulig å ta produkter i bruk på nytt slik at de ikke ender på avfallsdeponi eller i naturen. Det kan favne om alle begrepene gjenvinning, ombruk, gjenbruk og kildesortering.

Gjenvinning handler om enten materialgjenvinning eller energiutnyttelse, som er beskrevet ovenfor.

Kildesortering er det du og og jeg gjør når vi sorterer og leverer avfallet vårt til riktig sted slik at det kan ombrukes eller gjenvinnes.

To personer på et avfallsanlegg som håndterer kjøleskap på et samlebånd.
Blir til noe nytt: Kjøleskapet du leverer til godkjent mottak blir håndtert på et avfallsanlegg og ender til syvende og sist opp som bestanddeler i nye produkter.

Avfallshåndtering

Hva menes med avfallshåndtering?

Avfallshåndtering er et samlebegrep om det som gjøres med alt avfall fra begynnelse til slutt. EE-avfall håndteres på den måten at man leverer EE-produktet til en butikk som selger tilsvarende produkt, eller til et godkjent avfallsmottak. Deretter havner det på et avfallsanlegg. Her kan du lese mer om hva som skjer med EE-avfallet.

Hvorfor er kildesortering viktig?

For å kunne gjenvinne mest mulig av avfallet er det viktig at alt sorteres og leveres der det skal. På denne måten beholder vi mest mulig i kretsløpet og trenger ikke å utvinne like mye nytt. I noen tilfeller kan manglende eller feil sortering også få alvorlige følger. Blant annet kan brukte batterier kastet sammen med annet avfall føre til branner, både i søppelbøtter, under transport og ikke minst i avfallsanlegg. Batterier skal kastes i separat beholder.

Les mer om hvordan RENAS’ deleide selskap Li-Tech detekterer batterier i avfallet og forhindrer batteribranner.