Ordforklaringer

Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og minske klimautslipp innen 2030.

Bærekraftig i denne sammenhengen er et begrep som er knyttet til definisjonen av bærekraftig utvikling som formulert i Brundtland-kommisjonens rapport «Our Common Future» i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Man snakker gjerne om de tre dimensjonene til bærekraftig utvikling; miljømessig (økologisk), sosial og økonomisk bærekraft (snl.no). En slik forståelse av begrepet er brukt i utarbeidelsen av FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene gjenspeiler endringene og utfordringene verden står overfor. De er utformet for å se miljø, sosial utvikling og økonomi i sammenheng.

Stockholm Resilience Centre har systematisert de 17 bærekraftsmålene på en måte som visualiserer sammenhengen mellom biosfæren, samfunn, økonomi og på toppen av dette samarbeid, som må til for å finne løsninger og nå målene:

FNs bærekraftsmål

Ordforklaringer

Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og minske klimautslipp innen 2030.