Ordforklaringer

Green Deal

The European Green Deal, eller Europas grønne giv, er både en vekststrategi og en sektorovergripende plan for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050.

Green Deal ble lansert av Europakommisjonen i desember 2019. Med kommisjonens egne ord er Green Deal en vekststrategi som skal transformere EU til en moderne, konkurransedyktig økonomi med netto nullutslipp i 2050, der økonomisk vekst er koblet fra uttak av naturressurser.

Sterkt forenklet kan Green Deal deles inn i tre hovedområder:

  • Energiomstilling og elektrifisering: Strømproduksjonen skal bli fornybar, og elektrisitet skal tas i bruk i sektorer der det i dag brukes olje og gass.
  • Industri og sirkulærøkonomi: Den europeiske industrien skal kutte prosessutslipp og bli mer ressurseffektiv. Flere forretningsmodeller skal bli sirkulære, slik at råvarebehovet går ned.
  • Biologisk mangfold og matproduksjon: Bruken av arealer skal ta mer hensyn til natur. Landbruket skal bli mer miljø- og klimavennlig.

Europas industri må bygges om for å nå klimamålene. Nye produkter som batterier og grønn hydrogen er stikkord – sammen med sirkulære forretningsmodeller som reduserer uttaket av ressurser.

Avgjørende for å få gjennomført omstillingen på alle disse områdene blir en rekke økonomiske tiltak, både gjennom offentlige midler og gjennom finanssektoren som bidragsyter og tilrettelegger. Kommisjonens investeringsplan inneholder tiltak som skal gjøre det lettere for privat kapital å finne frem til grønne og bærekraftige prosjekter. Det viktigste grepet er etableringen av et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet, den såkalte taksonomien.

Samtidig skal fordelingshensyn sikres gjennom «just transition» – rettferdig omstilling. Målet er at trusselen klima- og miljøproblemene representerer, skal snus til muligheter på tvers av alle politikkområder og gjøre omstillingen rettferdig og inkluderende. Betydelige midler stilles til rådighet for å støtte omstillingen i sektorer og regioner som er spesielt berørt.

Norge har allerede knyttet seg tett til EUs klimapolitikk gjennom en avtale om å nå klimamålet for 2030 i samarbeid med EU. Som «medlem» av det indre marked gjennom EØS-avtalen blir mye av det EU vedtar, lov også i Norge. Dersom EUs grønne omstilling lykkes, endrer det viktigste norske eksportmarkedet seg grunnleggende. Produkter og tjenester med lavt eller null klimaavtrykk vil vinne frem.

Green Deal
Elementene i EUs grønne giv – Norsk Klimastiftelse

(Kilder: regjeringen.no, Norsk Klimastiftelse).

Ordforklaringer

Green Deal

The European Green Deal, eller Europas grønne giv, er både en vekststrategi og en sektorovergripende plan for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050.