Ordforklaringer

Produsentansvar

Utvidet produsentansvar innebærer at produsenter og importører har ansvar for produktene sine gjennom hele livsløpet – også når det blir avfall.

Utvidet produsentansvar (Extended Producer Responsibility – EPR) eller produsentansvarsordningen er en ordning som sikrer at forurenser betaler, også kjent som polluter pays principle i EU-sammenheng. Det betyr at den som er ansvarlig for å ha satt et produkt på markedet også er ansvarlig for å finansiere miljøsanering og gjenvinning av produktene når de blir avfall.  Ordningen er innført for produkter som inneholder miljøgifter og/eller ressurser det er særlig viktig å gjenvinne, i Norge p.t.:

  • Elektriske og Elektroniske produkter (EE)
  • Emballasje
  • Batterier
  • Kjøretøy
  • Bildekk
  • PCB-holdige isolerglassruter

RENAS er et returselskap som forvalter produsentansvarsordningen for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).

Produsentansvaret skal stimulere til mer miljøvennlig produktutvikling og bidra til at avfallsressursene blir effektivt utnyttet. I tillegg skal produsentansvaret sikre at miljøgifter i kasserte produkter blir behandlet på en forsvarlig måte.

Dette er produsenter og importørers forpliktelser:

  • Finansiere innsamling og behandling av EE-avfall gjennom medlemskap i et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet.
  • Informere om korrekt innlevering og behandling av EE-avfall gjennom bedriftens salgs- og informasjonsmateriell.
  • Rapportere til EE-registeret om omsetning til andre EØS-land, såfremt returselskapet ikke ivaretar rapporteringen.
  • Sikre at mottakerlandets EE-regelverk etterleves ved omsetning til private husholdninger i andre EØS-land.
Ordforklaringer

Produsentansvar

Utvidet produsentansvar innebærer at produsenter og importører har ansvar for produktene sine gjennom hele livsløpet – også når det blir avfall.