Ordforklaringer

Taksonomi

EUs taksonomi er et klassifiseringssystem for økonomisk aktivitet som angir om en aktivitet bidrar til de overordnede miljømålene EU har satt.

Skal ambisjonene i EUs grønne giv nås, trengs det massive investeringer i grønn retning i alle sektorer. Samtidig må man unngå at kapital låses til ikke-bærekraftige aktiviteter. Kommisjonens svar på det grønne investeringsbehovet finner man i European Green Deal Investment Plan som ble lagt frem i 2020. Investeringsplanens viktigste mål er å øke den offentlige finansieringen og legge til rette for flere private investeringer.

Taksonomi som verktøy

Kommisjonens investeringsplan inneholder tiltak som skal gjøre det lettere for privat kapital å finne frem til grønne og bærekraftige prosjekter. Et av de viktigste verktøyene i den forbindelse er etableringen av et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet, den såkalte taksonomien. Ifølge klassifiseringssystemet må en aktivitet for å bli kalt bærekraftig bidra vesentlig til ett eller flere av følgende seks konkrete miljømål, og ikke svekke noen av de andre vesentlig:

  • Bremse global oppvarming (overholde målene i Paris-avtalen)
  • Klimatilpasning
  • Bærekraftig bruk og vern av vann- og marine ressurser
  • Overgang til en sirkulær økonomi
  • Forhindre og kontrollere forurensning
  • Vern og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Kommisjonen la høsten 2020 frem detaljerte forslag til tekniske kriterier for hver bransje. Slik defineres hva som faller inn under aktiviteter som enten bidrar til å nå eller svekker de to første målene (bremse global oppvarming og klimatilpasning). Kriteriene er ventet endelig vedtatt i begynnelsen av 2021. Forslag til kriterier knyttet til de fire andre målene skal legges frem innen utgangen av 2021.

Tidlig i 2021 vil EU-kommisjonen legge frem en oppdatert strategi for bærekraftig finans. Målet er bl.a. å integrere klima- og miljørisiko i finanssystemet. Det er ventet at det vil komme forslag om at selskaper i større grad må offentliggjøre egne klima- og miljødata, slik at investorene blir bedre informert.

(Kilde: Norsk Klimastiftelse)